Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 11.10. 2016 r.

 ZGM.FA.2420.1.2.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie  art. 4 p. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami

 

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy
do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia.)

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z siedzibą 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego :

 

„Badanie sprawozdania finansowego”

 

2.       Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia: do 15.04.2017 r.

5.       Kryterium wyboru oferty: cena .

6.       Sposób przygotowania oferty.

         Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy  umieścić:

·    dokładny adres Wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu),

·    oznaczenie „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach za rok 2016 przez biegłego rewidenta. Nie otwierać przed 19.10.2016 r. godzina 8.30. ”

7.       Miejsce i termin składania ofert : do dnia 19.10. 2016 r. do godz. 8.30 w siedzibie Zamawiającego –  Kancelaria na parterze.

8.       Forma  składania  ofert :  pisemnie.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej jak w pkt. 6 należy złożyć do dnia 19.10.2016 r. do godz. 8.30  w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, ul. Warzywna 6, Kancelaria na parterze - decyduje data wpływu do Kancelarii. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były  ponumerowane i zaparafowane, a oferta opakowana w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią bez jej naruszenia. Oferta nie zawierająca wszystkich wymaganych załączników/dokumentów nie będzie brana pod uwagę przy ocenie złożonych ofert.

9.       Oferta powinna zawierać:

·       wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru – załącznik nr 5),

·       podpisany projekt umowy(dokument ten stanowi załącznik nr 2).

·       dokumenty wymienione poniżej :

-  Dokumenty wskazujące doświadczenie z wykonywania usług badania sprawozdania finansowego, wskazane doświadczenie w branży gospodarowania zasobem gminnym.

-  Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków do wyrażenia bezstronności i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym wymaganych art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009r. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).  – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

-  Wykaz osób, którym Wykonawca powierza wykonanie umowy – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

-  Aktualny odpis z właściwego  rejestru wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

-  Odpis aktu rejestrowego Biura Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

-  Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych ( Dz. U.  z 2009 r. nr 205 poz. 1583), ważną na okres badania.

10.    Ofertę należy sporządzić wjęzyku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.

12.    Termin otwarcia ofert : 19.10. 2016 r. godz. 9.00  w siedzibie Zamawiającego.

13.     Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

14.    Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych  przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

 

Szczegółowych informacji udziela Główna Księgowa Iwona Górska -  telefon 42 22-59-270,

                                                                                    e-mail iwona.gorska@zgm.pabianice.pl

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 9 marca 2012 w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

Załączniki:

1.       Specyfikacja do zapytania ofertowego.

2.       Wzór umowy.

3.       Oświadczenie oferenta.

4.       Wykaz osób do wykonania Umowy.

5.       Wzór formularza ofertowego.