Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

 

Pabianice, dnia 26.10.2016 r.

ZGM.AZP.2420.19.2016 BP.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 1.   Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Remont instalacji elektrycznej budynku usytuowanego przy ul. Dąbrowskiego 45 oraz ul. Skłodowskiej 28 w Pabianicach

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy wraz z załącznikami, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : 10.12.2016 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena;

6.       Termin składania ofert: 07.11.2016 r. godz. 08:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Remont instalacji elektrycznej – Dąbrowskiego 45 i Skłodowskiej 28” oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym / zbliżonym charakterze od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech.

8.       Dopuszcza się składanie ofert  częściowych (tylko na jeden adres wskazany w zapytaniu ofertowym)

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

10.    Termin otwarcia ofert:  07.11.2016 r. o godz. 09:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komorka ds. zamówień publicznych tel. 42-22-59-275.

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny tel. 42-22-59-255.

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy z załącznikami:
    1. Załącznik nr 1 – Mapa sytuacyjna nieruchomości ul. Dąbrowskiego 45 i Skłodowskiej 28
    2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
    3. Załącznik nr 3 – Zdjęcia budynków : ul. Dąbrowskiego 45 i ul. Skłodowskiej 28
  2. Formularz ofertowy.