Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Pabianice, dnia 15.07.2016 r.

 ZGM.AZP.2420.7.2016.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Wykonanie wymiany nietypowej stolarki okiennej w ilości 19 szt. oraz wymiany typowej stolarki drzwiowej w ilości 8 szt. wraz z dostawą stolarki

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projektach umów z załącznikami do nich, które stanowią Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : zgodnie z ofertą wykonawcy, lecz nie później niż do dnia 16.09.2016 r.

5.       Kryterium wyboru oferty :

5.1.    Cena – 60%

5.2.    Termin wykonania – 40%

6.       Termin składania ofert: 22.07.2016 r. godz. 08:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Oferta na wymianę stolarki” o nazwą i adresem składającego ofertę.

8.       Oferta powinna zawierać:

8.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

8.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

8.3.    formularz cenowy dla wymiany stolarki okiennej lub / i formularz cenowy dla wymiany stolarki drzwiowej  – wzór formularzy zawiera Załącznik  nr 3 do zapytania ofertowego,

8.4.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech.

9.       Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość części zamówienia (od jednej do dwóch), przy czym każda z części zawierać pełny asortyment wyszczególniony w formularzu cenowym dla tej części.

10.    Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach   6, 7, 8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

11.    Termin otwarcia ofert:  22.07.2016 r. o godz. 09:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

12.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275.

13.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny, tel. 42/22-59-255.

14.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

1.       Wzory umów z załącznikami:

1.1.       Umowa dotycząca wymiany stolarki okiennej (załącznik nr 1 stanowić będzie Formularz cenowy dotyczący stolarki okiennej):

1.1.1.         Załącznik nr 2 – Szkicowe rysunki okien

1.1.2.         Załącznik nr 3 – Zasady wymiany okien

1.2.       Umowa dotycząca wymiany stolarki drzwiowej (załącznik nr 1 stanowić będzie Formularz cenowy dotyczący stolarki drzwiowej):

1.2.1.         Załącznik nr 2 – Wykaz stolarki drzwiowej

2.       Formularz ofertowy (dla stolarki okiennej i stolarki drzwiowej)

3.       Formularz cenowy:

3.1.       dla stolarki okiennej (w formacie PDF i w formacie EXCEL)

3.2.       dla stolarki drzwiowej (w formacie PDF i w formacie EXCEL)