Informacja o unieważnieniu postępowania.

Pabianice, dnia 14.06.2016 r.

 ZGM.AZP.2420.6.2016.BP

  ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

 

Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania budynku usytuowanego  przy  ul. Traugutta 2 
w Pabianicach

 

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia: -   

      -    6 tygodni licząc od dnia podpisania umowy dla przekazania  dokumentacji  do  Wydziału                      

           Architektury Starostwa Powiatowego w Pabianicach.                                           

     -     7 tygodni licząc j.w. dla przekazania pozostałej dokumentacji do ZGM w Pabianicach.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 22.06.2016 r. do godz. 8:30.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii (parter).Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie. Ofertę prosimy oznaczyć: „Wykonanie dokumentacji projektowej zamiany sposobu użytkowania lokalu ul. Traugutta 2” oraz  nazwą i adresem składającego ofertę.( W przypadku przesłania oferty Poczta Polską – do adresu należy dopisać „skrytka pocztowa nr 26”)

8.       Oferta powinna zawierać:

8.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

 8.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

 8.3.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze  od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat .

 9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty.

 10.    Termin otwarcia ofert 22.06.2016 r. o godz. : 9:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

 11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela:  Komórka ds. zamówień publicznych 42/22-59-275.

 12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział techniczny 42/22-59-256

 13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy z załącznikiem nr 1 do umowy

 a)           Załącznik nr 1- Ogólna charakterystyka obiektu

 b)           Załącznik nr 2- Dane dotyczące lokalu  nr 1

 c)           Załącznik nr 3- Dane dotyczące lokalu  nr 2

 d)           Załącznik nr 4- Dane dotyczące lokalu  nr 4

 e)           Załącznik nr 5- Dane dotyczące lokalu  nr 5

 f)            Załącznik nr 6- Dane dotyczące lokalu  nr 6/9

 g)           Załącznik nr 7- Dane dotyczące lokalu  nr 8

              h)           Załącznik nr 8- Dane dotyczące lokalu  nr 11/12

  1. Formularz ofertowy