Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o wyborze oferty.

 

Pabianice, dn. 17.11.2015 r.

ZGM.FA.2420.3.6.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 p. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówiona.)

 

 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  z siedzibą w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6 (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

„Zakup i dostarczenie tonerów i tuszy”.

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie tonerów i tuszy. Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.
 2. Miejscem dostawy będzie siedziba ZGM przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach i podległe Zakładowi  ROM-y:
                        - ROM I     ul. Warszawska 28  Pabianice

                                - ROM II    ul. Moniuszki 8        Pabianice

                                - ROM IV  ul. Odrodzenia 15    Pabianice

4.  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

5.  Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

 1. Kryterium wyboru oferty: Wybór oferty nastąpi na podstawie zaoferowanych kwot brutto. Zostanie wybrana najniższa wartość oferty obliczona wg następującego wzoru:
     Wi = Wi oryginał x 65% + Wi zamiennik x 35%, gdzie:  

        Wi – wartość kolejnej oferty

        i – nr kolejnej oferty

        Wi oryginał – wartość brutto oryginalnych artykułów kolejnej oferty

       Wi zamiennik  – wartość brutto zaproponowanych zamiennych artykułów kolejnej oferty 

 1. Termin składania ofert: do 26 listopada  2015 r. do godz. 830 w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria na parterze.
 2. Forma składania ofert: pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem „Zakup i dostarczenie tonerów i tuszy” – decyduje data wpływu do Kancelarii. Oferta powinna zawierać:

8.1     Aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni  organ rejestracyjny.
8.2     Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
8.3     Formularz cenowy – wzór formularza cenowego zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
8.4     Zaakceptowany wzór umowy.

 1. Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Termin otwarcia ofert: 26 listopada 2015 r. godz. 900 w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.
 4. Informacji na temat zamówienia udziela : Dział Administracyjno-Gospodarczy, tel. (42) 22 59 279.
 5. Informacji technicznych na temat zamówienia udziela: Informatyk, tel. (42) 22 59 268, 512 106 641.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

Załączniki:

1.      Wzór Umowy

2.      Formularz ofertowy

3.      Formularz cenowy

« powrót