Informacja o wyborze oferty.

ZGM.AZP.2420.3.8.2015.KK

Pabianice, dnia 28.09.2015 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

 

 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na

 

Wykonanie usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w zasobach

administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 

 1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2016r.

 3. Kryterium wyboru oferty stanowią najniższe ceny za wykonanie usług.

 4. Termin składania ofert: 06.10.2015r. godz.830

 5. Forma składania ofert: pisemnie – decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

  1. aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny – gdy dotyczy;

  2. formularz cenowy;

  3. formularz ofertowy;

  4. oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw kwalifikacyjnych przez osoby które będą wykonywać zamówione.

 6. Niespełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty

 7. Termin otwarcia ofert 06.10.2015r. godz.845 w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faxem.

 9. Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Krzysztof Krakowski tel. 509588866\

 10. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: j.w.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy.

 2. Formularz ofertowy.

 3. Formularz cenowy.

 4. Oświadczenie o posiadaniu świadectw kwalifikacyjnych.

« powrót