Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 05.03.2015 r.

Nr spr. zam. ZGM.AZP.2420.2.2015.BP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

„ Utwardzenie wjazdu na nieruchomość i  remont schodów wejściowych przy ul. Ostatniej 11  w Pabianicach”

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia :

5.        -termin rozpoczęcia robót : nie wcześniej niż 14.05.2015 r.

- termin zakończenia robót : do 30.06.2015 r.

6.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

7.       Termin składania ofert 12.03.2015 r. do godz. 8:30

8.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii (parter). Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie. Ofertę prosimy oznaczyć napisem: „Oferta na utwardzenie wjazdu i remont schodów przy ul. Ostatniej 11 w Pabianicach  ” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

9.       Oferta powinna zawierać:

9.1.    Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

9.2.    Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

9.3.    Minimum dwie referencje  poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich  trzech lat.

10.    Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty

11.    Termin otwarcia ofert 12.03.2015 r. o godz.: 9:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

12.    Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Komórka ds. ZP tel. 42/22-59-275,

13.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział techniczny tel. 42-/22-59-256.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy.
  2. Formularz ofertowy.

 

« powrót