Informacja o wyborze oferty.

ZGM.FA.2420.3.1.2015                                                                                                       Pabianice, dnia 16.01.2015 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt . 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.        Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

            Wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach

2.        Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6.

3.        Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

4.        Termin realizacji zamówienia: od 02.02.2015 r. do 31.12.2016 r.

5.        Kryterium wyboru oferty : cena.

6.        Termin składania ofert: do dnia 27.01.2015 r. do godziny 9:00 w Kancelarii ZGM – parter.

7.        Forma składania ofert: pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem „Wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach” - decyduje data wpływu do Kancelarii. Oferta powinna zawierać:

7.1.     aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.     formularz ofertowy – wzór formularza ofertowego zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

7.3.     formularz ilościowo-cenowy – wzór formularza ilościowo- cenowego zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

7.4.     zaakceptowany wzór umowy.

8.        Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty

9.        Termin otwarcia ofert  27.01.2015 r. o godz.: 9:30.

10.     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faxem.

11.     Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: Mariola Wlazeł - tel. (42) 22 59 253.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

  

Załączniki:

1.       Formularz ofertowy

2.       Formularz cenowy

3.       Wzór umowy

« powrót