Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 15.07.2015 r.

 ZGM.AZP.2420.7.2015.BP

  ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

 (złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

  Legalizacja ciepłomierzy na  ul. Stary Rynek 6 i ul. Sienkiewicza 1/5 w Pabianicach oraz wymiana wodomierzy przy ul. Stary Rynek 6 .

 2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 4.       Termin realizacji zamówienia: do dnia  15.09.2015 r.

 5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

 6.       Termin składania ofert: 22.07.2015 r. do godz. 8:30.

 7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii (parter).Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie. Ofertę prosimy oznaczyć: „Oferta na legalizację ciepłomierzy i wymianę wodomierzy ” oraz  nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna zawierać:

 7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

 7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

 7.3.    formularz cenowy ; wzór zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 7.4.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze  od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat .

 8.       Oferta musi zawierać pełny asortyment wyszczególniony w formularzu cenowym.

 9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty.

 10.    Termin otwarcia ofert 22.07.2015 r. o godz. : 9:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

 11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych 42/22-59-275.

 12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: ROM 1 – 42/22-51-811, ROM 2 – 42/22-51-813.

 13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy z załącznikiem nr 1 do umowy
  2. Formularz ofertowy
  3. Formularz cenowy
« powrót