Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 23.04.2015 r.

Nr spr. zam. ZGM.AZP.2420.3.2015.BP

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

„Remont stropu po pożarze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Skłodowskiej 12 w Pabianicach”

        Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

2.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.       Termin realizacji zamówienia : do 15.07.2015 r.

4.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

5.       Termin składania ofert 30.04.2015 r. do godz. 8:30

6.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii (parter). Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie. Ofertę prosimy oznaczyć napisem: „Oferta na remont stropu przy ul. Skłodowskiej 12 w Pabianicach  ” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

7.       Oferta powinna zawierać:

7.1.    Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.2.    Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.3.    Minimum dwie referencje  poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich  trzech lat.

7.4.    Wybrany Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 3 dni po wybraniu oferty dokumenty niezbędne dla PINB  osoby której będzie pełnić obowiązki  kierownika budowy. Brak dostarczenia  dokumentów spowodować może odrzucenie oferty i wybór następnej oferty.

8.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty

9.       Termin otwarcia ofert 30.04.2015 r. o godz.: 9:15; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

10.    Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Komórka ds. ZP tel. 42/22-59-275,

11.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział techniczny tel. 42-/22-59-256.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy.

    - załączniki do umowy:
      a. Książka przedmiarów;
      b. Projekt.


  2. Formularz ofertowy.

 

« powrót