Informacja o wyborze oferty

Pabianice, dnia 17.09.2015 r.

ZGM.AZP.2420.10.2015.WRH

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Wykonanie rozbiórek budynków na nieruchomościach przy  ul.  Kościuszki 8/10,

ul. Warszawskiej 13, Żeromskiego 9 i ul.  Żeromskiego 13 w Pabianicach

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy oraz w projektach rozbiórek, które stanowią Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : do 31.10.2015 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 24.09.2015 r. godz. 08:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „Oferta na wykonanie rozbiórek” oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze (wykonanie rozbiórek budynków) od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech lat.

8.       Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość części zamówienia (od jednej do czterech).

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

10.    Termin otwarcia ofert:  24.09.2015 r. o godz. 09:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275.

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny, tel. 42/22-59-256 i 42/22-59-257.

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy.

-    Załączniki do umowy:
-
komplet decyzji pozwoleń na rozbiórki,
- projekty rozbiórek: ul.  Kościuszki 8/10,  ul. Warszawskiej 13,
ul. Żeromskiego 9  i  ul.  Żeromskiego 13

  1. Formularz ofertowy.
« powrót