Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 08.05.2015 r.

Nr spr. zam. ZGM.AZP.2420.4.2015.BP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

„Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki budynków przy ul. Żeromskiego 9 i ul. Warszawskiej 13  w Pabianicach”

       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

2.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3.       Terminy wykonania i przekazania dokumentacji określa się do 15.07.2015 r.

4.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena

5.       Termin składania ofert: 15.05.2015 r do godz 8.30

6.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Kopertę z ofertą należy oznaczyć: „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki budynków przy ul. Żeromskiego 9 i ul. Warszawska 13” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

7.       Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    minimum dwie referencje  poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich  trzech lat .

8.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7  skutkuje odrzuceniem oferty.

9.       Termin otwarcia ofert: 15.05.2015 o godz. 9.00

10.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie mailowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat organizacji procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-252.

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny, tel. 42/22-59-256.

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy.
  - Zal. nr 1 - Opis tech Warszawska 13;
  - Zal. nr 1 - Opis tech Zeromskiego  9;
  - Zal. nr 2 - Mapka ul Warszawska 13;
  - Zal. nr 2 - Mapka ul Zeromskiego 9;
  - Zal. nr 3 - Zdj. ul Warszawska 13;
  - Zal. nr 3 - Zdj ul Zeromskiego 9.
 2. Formularz ofertowy.

 

« powrót