Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o otwarciu ofert.

Pabianice, dnia 20.10.2015 r.

ZGM.AZP.2420.16.2015.BP

 ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

 Wykonanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania lokalu usytuowanego  przy  ul. Piotra Skargi 51 w Pabianicach (II)

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia: - wykonanie i przekazanie Zamawiającemu  dokumentacji posiadającej wszelkie uzgodnienia i pozwolenia do dnia  20.12.2015 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 27.10.2015 r. do godz. 8:30.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii (parter).Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie. Ofertę prosimy oznaczyć: „Wykonanie dokumentacji projektowej zamiany sposobu użytkowania lokalu ul. Piotra Skargi 51 w Pabianicach” oraz  nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze  od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat .

8.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty.

9.       Termin otwarcia ofert 27.10.2015 r. o godz. 9:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

10.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych 42/22-59-275.

11.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział techniczny 42/22-59-256

12.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

  

Załączniki:

  1. Wzór umowy

a)    załącznik nr 1 do umowy

  1. Formularz ofertowy

 

« powrót