Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 13.05.2015

Nr spr. ZGM.AZP.2420.2.3.2015.KK

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

„Wykonanie przeglądów instalacji gazowych w 75 budynkach mieszkalnych i 2 budynkach niemieszkalnych- będących w administracji ZGM Pabianice”

2.      Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.      Termin realizacji zamówienia : od 01.07.2015  do 30.06.2016 r.

5.      Kryterium wyboru oferty : najniższa cena. Zamawiający nie będzie dzielił zamówienia na części.

6.      Termin składania ofert: 22.05.2015 r. do godz. 830

7.      Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

7.1    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3    Aktualne świadectwa kwalifikacyjne osób które będą wykonywać zamówienie E i kierownika robót D- w zakresie wymaganym do wykonania umowy.

8.      Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty

9.      Termin otwarcia ofert 22.05.2015 r.  o godz. 8.45

10.   O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie mailowej lub faxem.

11.   Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Krzysztof Krakowski

                                                                                                                tel: 509588866

12.   Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Małgorzata Bajer

                                                                                                                  tel: 509588870

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 Załączniki:

1.      Wzór umowy.

2.      Formularz ofertowy.

3.      Opis przedmiotu zamówienia.

4.   Wykaz budynków z gazem.

« powrót