Informacja o otwarciu ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Nr. spr. ZGM.AZP.2420.3.9.2015.KK

Pabianice, dnia 3.11.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Montaż przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych w 3 budynkach administrowanych przez ZGM w Pabianicach

 1. Usługa świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 3. Termin realizacji zamówienia : do 30.11.2015 r.

 4. Kryterium wyboru oferty : cena

 5. Termin składania ofert: 10.11.2015 do godz. 08.30

 6. Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

  1. aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

  2. formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

 7. Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty

 8. Termin otwarcia ofert: 10.11.2015 r. o godz. : 08.45.

 9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faxem.

 10. Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Grzegorz Szych – tel. 512 106 790

 11. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: jw.

 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia w przypadku braku środków finansowych.

 13. Zamawiający informuje, że przewiduje dalsze negocjacje ze składającymi oferty o najniższych cenach dotyczącymi m.in. cen czy ograniczenia zakresu umowy.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 

 1. Wzór umowy.

 2. Formularz ofertowy

 3. Formularz cenowy

 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 5. Zalecenie kominiarskie 1

 6. Zalecenie kominiarskie 2
 7. Zalecenie kominiarskie 3
« powrót