Nr spr.ZGM.AZP.2420.3.6.2015.KK

Pabianice, dnia 12.10.2015 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 z dnia 29 stycznia 2004 r., z późniejszymi zmianami

 (złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 wykonanie usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych powstających w wyniku działalności ZGM w Pabianicach.

 

 1. Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

 4. Kryterium wyboru oferty - cena

 5. Termin składania ofert: 23.10.2015 r. do godz. 8.30

 6. Forma składania ofert: pisemnie – decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

 

7.1 Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny – gdy dotyczy;

 7.2 Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;

 7.3 Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych akredytacji i wdrożonych systemach jakości

 

 1. Termin otwarcia ofert 23.10.2015 godz. 8.45

 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

 3. Nie wypełnienie wymogów zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty.

 4. Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Krzysztof Krakowski tel. 509 588 866

 5. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Krzysztof Krakowski tel. 509 588 866

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy.

 2. Formularz ofertowy.

« powrót