Pabianice, dnia 16.04.2015 r.

 ZGM.AZP.2420.4.2015.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

  o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

  1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Dozór czterech kotłowni lokalnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej dla których czynnik cieplny podawany jest z tych kotłowni (II)

2.    Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.    Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono we wzorze umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kotłownie można obejrzeć po uprzednim skontaktowaniu się z odpowiednimi osobami pod numerami telefonów:

a/     ul. Gdańska 7                   -  42/22-51-811 lub 42/22-51-812

b/     ul. Stary Rynek 6           -  42/22-51-811 lub 42/22-51-812

c/     ul. Traugutta 2               -  42/22-51-813 lub 42/22-51-814

d/     ul. Warzywna 6              -  42/22-59-278.

Termin realizacji zamówienia : od dnia 01.06.2015 r. do dnia 31.05.2016 r.

4.    Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

5.    Termin składania ofert: 23.04.2015 r. do godz. 8:30 w kancelarii ZGM (parter).

6.    Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „Dozór czterech kotłowni oraz instalacji c.o. i c.w.u.” (lub podobnie) oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna zawierać:

6.1. aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

6.2. ofertę – wzór oferty zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

6.3. formularz cenowy - wzór formularza zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

6.4. Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat,

6.5. dokumenty uprawniające osoby wykonawcy do wykonywania przedmiotu zamówienia:

a/     świadectwa energetyczne E (eksploatacja) dla osób (osoby) bezpośrednio wykonujących przedmiot zamówienia dla wszystkich grup energetycznych,

b/    świadectwa energetyczne D (dozór) dla osoby (osób) nadzorujących wykonywanie przedmiotu zamówienia dla wszystkich grup energetycznych,

c/     uprawnienia budowlane w zakresie instalacji gazowych wraz z zaświadczeniem z właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o aktywnym członkostwie lub świadectwo kwalifikacje D przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacja urządzeń i instalacji gazowych z wpisem uprawniającym do wykonywania pracy w zakresie kontrolno - pomiarowym.

7.   Oferta musi obejmować całość zamówienia.

8.   Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

9.   Termin otwarcia ofert 23.04.2015 r. o godz. : 9:00. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

10. Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych - tel. 42/22-59-275.

11. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udzielają:

a/     dotyczy kotłowni przy ul. Gdańskiej 7 i ul. Stary Rynek 6 – ROM  1 tel. 42/22-51-811 lub 42/22-51-812

b/     dotyczy kotłowni przy ul. Traugutta 2 – ROM 2 tel. 42/22-51-813 lub 42/22-51-814

c/     dotyczy kotłowni przy ul. Warzywnej 6 – Dział Administracyjno – Gospodarczy tel. 42/22-59-278.

12.  Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

  

Załączniki:

  1. Wzór umowy.
  2. Wzór oferty.
  3. Formularz cenowy (format PDF, format EXCEL).
« powrót