Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 22.04.2015 r.

 ZGM.AZP.2420.5.2015.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Targowej 18 w Pabianicach łącznie z wykonaniem dokumentacji projektowej na te przyłącza

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : 30.09.2015 r.

5.       Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 30.04.2015 r. do godz. 08:30 w Kancelarii ZGM (parter).

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „Oferta na budowę przyłączy wod. – kan. – ul. Targowa 18” oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez organ rejestracyjny,

7.2.    ofertę – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o wybudowanie przyłączy wod. – kan. od co najmniej 3-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat.

8.       Oferta musi obejmować całość zamówienia.

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty

10.    Termin otwarcia ofert 30.04.2015 r. o godz.: 09:00. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komorka ds. zamówień publicznych – tel. 42/22-59-275.

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny – tel. 42/22-59-257.

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1.      Wzór umowy z załącznikami.

a.       Załącznik nr 1 do umowy – Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

b.       Załącznik nr 2 do umowy – Mapa lokalizacyjna

2.      Formularz oferty.

« powrót