Informacja o wyborze oferty.

 Pabianice, dnia 25.11.2020r.

 ZGM.NZP.2420.12.2020.BP

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

                                       z dnia 29 stycznia 2004 r., z późniejszymi zmianami

 (złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie i dostarczenie książeczek opłat

2.      Usługa świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy wraz z Opisem przedmiotu zamówienia, które dokumenty stanowią Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.      Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie od otrzymania bazy danych. Przy czym Zamawiający informuje iż może to nastąpić w II połowie grudnia

5.      Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

6.      Termin składania ofert: 08.12.2020 r. godz. 09:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.      Forma składania ofert:

1)pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „Oferta na wykonanie i dostarczenie książeczek opłat” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

 2)pocztą elektroniczną- na adres oferty@zgm.pabianice.pl. W temacie e-mail należy umieścić zapis: „Oferta na przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu opłat dokonanych na konto ZGM w Pabianicach”. Plik lub katalog z ofertą można przesłać w formie zaszyfrowanej, skompresowanej bezpłatnym programem 7-zip (lub Win Zip, ARJ,Win RAR), a hasło otwarcia przesłać SMS na numer +48 512 106 270 najpóźniej do godz. 10:35, tj. 5 minut po terminie wskazanym jako termin otwarcia ofert (5 minut na spóźnienie w dostarczeniu SMS).Nr telefonu, z którego zostanie przesłane hasło, winien być podany w treści e-mail,a w treści SMS – skrót nazwy składającego ofertę. Wskazane jest uzyskanie telefonicznego potwierdzenia otrzymania poczty. Brak możliwości otwarcia zaszyfrowanej oferty najpóźniej 5 minut po wyznaczonym terminem otwarcia ofert skutkuje jej automatycznym odrzuceniem.

 8.      Oferta powinna zawierać:

 8.1.   aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

 8.2.   formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

 8.3.   dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze (druk książeczek opłat) od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech.

 9.      Oferta musi obejmować całość zamówienia.

10.    Niespełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem niepodania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

11.    Termin otwarcia ofert:. 08.12.2020 r. o godz. 10:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie e-mail lub faxem.

12.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-264.

13.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela:

- w sprawach bazy danych – Informatyk, tel. 42/22-59-268;

     -  w pozostałych sprawach - Komórka ds. gospodarki mieszkaniowej, tel. 42-22-59-262 oraz Dział księgowości, tel. 42/22-59-267.

 14.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1.     Wzór umowy oraz wzór umowy powierzenia danych

 2.     Opis przedmiotu zamówienia  z załącznikami:

 -  zał.1 strona tytułowa - 

 -  zał. 2 blankiet

 -  zał. 3 blankiet

 -  zał. 4 ulotka  

 -  zał. 5 str. ostatnia

 -  zał. 6 blankiet

 3.     Formularz ofertowy

 

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach reprezentowany przez Dyrektora Zakładu z siedzibą przy ul. Warzywnej 6, 95‑200 Pabianice https://www.zgm.pabianice.pl e-mail: zgm@zgm.pabianice.pl

 1. W ZGM w Pabianicach został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@zgm.pabianice.pl lub numeru tel. 693 337 954

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego w ZGM w Pabianicach, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

 5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

 7. Posiada Pani/Pan:

 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 5) nie przysługuje Pani/Panu:

 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych - osobowych;

 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.