Informacja o wyborze oferty.

Pytania z dnia 22.10.2020 r. z odpowiedziami

 Pabianice, dnia 19.10.2020  r.

ZGM.NZP.2420.16.2020.WRH

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., z późniejszymi zmianami

 

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu


 

1.      Miasto Pabianice – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu opłat dokonanych na konto ZGM w Pabianicach

 2.      Usługa świadczona będzie na rzecz Miasta Pabianice - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w e wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 4.      Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

 5.     Kryteria wyboru oferty: zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego – Kryteria wyboru oferty.

 6.     Termin składania ofert: 27.10.2020 r. do godz. 10:00 na adres poczty elektronicznej podany punkcie 8. O terminie złożenia oferty decyduje data otrzymania korespondencji u Zamawiającego niezależnie od terminu wysłania jej przez składającego ofertę.

 7.     Warunkiem udziału w Zapytaniu ofertowym jest posiadanie doświadczenia przy realizacji podobnych do niniejszego zamówienia zleceń.

 8.     Dokumenty, jakie są wymagane dla poświadczenia spełnienia tego warunku zostały określone w punkcie 9.1.

 9.      Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres oferty@zgm.pabianie.pl. W temacie e-mail należy umieścić zapis : „Oferta na przyjmowanie wpłat gotówkowych z tytułu opłat dokonanych na konto ZGM w Pabianicach”. Plik lub katalog z ofertą można przesłać w formie zaszyfrowanej, skompresowanej bezpłatnym programem 7-zip (lub WinZIP, ARJ,WinRAR), a hasło otwarcia przesłać sms na numer +48 512 106 270 najpóźniej do godz. 10:35, tj. 5 minut po terminie wskazanym jako termin otwarcia ofert (5 minut na spóźnienie w dostarczeniu sms). Nr telefonu, z którego zostanie przesłane hasło, winien być podany w treści e-mail, a w treści sms – skrót nazwy składającego ofertę. Wskazane jest uzyskanie telefonicznego potwierdzenia otrzymania poczty. Brak możliwości otwarcia zaszyfrowanej oferty najpóźniej 5 minut po wyznaczonym terminem otwarcia ofert skutkuje jej automatycznym odrzuceniem. 

 10.  Przystępujący do zapytania ofertowego winni podać informacje, które zostały określone w druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Do oferty należy załączyć:

10.1. aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

 10.2. dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch różnych zleceniodawców z ostatnich 3 lat.

 10.3. kserokopie polis lub zobowiązanie do zawarcia umów ubezpieczenia (polis) w zakresie wymaganym przez Zamawiającego podanym w treści oferty oraz treści wzoru umowy. W przypadku wskazania w treści oferty zobowiązania do zawarcia umów ubezpieczenia (polis) – ostateczny termin dostarczenia kopii polis określa się na 5 dni roboczych licząc od dnia wezwania Zamawiającego do dostarczenia tych polis.

 11.  Oferta winna obejmować całość zamówienia.

 12.  Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

 13. Niespełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6, 7, 8, 9, 10 i 11 skutkuje odrzuceniem oferty, przy czym Zamawiający dopuszcza do uzupełnienia brakujących lub wadliwych załączonych do oferty dokumentów (czynność jednorazowa). Dokumenty załączane do oferty lub uzupełnione muszą być aktualne na dzień ich dostarczenia do Zamawiającego.

 14.  Termin otwarcia ofert: 27.10.2020 r. o godz.: 10:30; pokój nr 13 I p. bez udziału składających ofertę. Każdy składający ofertę ma prawo wystąpić do Zamawiającego o podanie informacji z otwarcia ofert.  

 15.  Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które mogą zostać wybrane przez Zamawiającego. Zostanie wybrana pierwsza nieodrzucona najkorzystniejsza oferta.

 16.  W przypadku złożenia dwóch lub więcej nieodrzuconych ofert, które na podstawie wskazanych kryteriów uzyskają taką samą liczbę punktów – Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli ceny oferty będą również na takie same kwoty – Zamawiający zwróci się do składających te oferty do złożenia ofert dodatkowych dotyczących wyłącznie ceny oferty.

17.  W przypadku, kiedy wykonawca uchylać się będzie od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.

 18. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

 19. Dane firm (nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowane ceny są informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.

 20. Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych 42-22-59-264.

21.  Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: Komórka ds. księgowości Małgorzata Rogaczewska 42-22-59-266.

22.  Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesie zabezpieczenie należnego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia o wyborze oferty. Brak wniesienia zabezpieczenia skutkuje niepodpisaniem umowy i możliwością wyboru następnej oferty.

 23. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów oraz udzieleniu zgody Zamawiającemu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy. Zasady polityki Zamawiającego dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są poniżej w poniższej Klauzuli informacyjnej.

 24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie (unieważnienia postępowania), w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy - ze zmianami z 23.10.2020r. - z załącznikiem - Umowa powierzenia danych osobowych
  2. Druk oferty  
  3. Kryteria wyboru oferty

 

 

Klauzula informacyjna – zapytanie ofertowe

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach reprezentowany przez Dyrektora Zakładu z siedzibą przy ul. Warzywnej 6, 95‑200 Pabianice https://www.zgm.pabianice.pl e-mail: zgm@zgm.pabianice.pl

 2. W ZGM w Pabianicach został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@zgm.pabianice.pl lub numeru tel. 693 337 954

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego w ZGM w Pabianicach, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz art 162 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.0.869 z późn. zm.).

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

 6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych wynikających z zapisów zapytania ofertowego jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wyboru oferty Wykonawcy.

 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

 8. Posiada Pani/Pan:

 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

 5) nie przysługuje Pani/Panu:

 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych - osobowych;

 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.