Informacja o wyborze oferty.

Treść pytania z dnia 27.09.2019r z odpowiedzią.

Pabianice, dnia 24.09.2019 r.

ZGM.NZP.2420.12.2019.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

  o zamiarze udzielenia zamówienia do kwoty określonej art. 4 pkt 8
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 

1.      Miasto Pabianice – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Orzeczenie o stanie technicznym budynków mieszkalnych
przy ul. Stary Rynek 16 w Pabianicach

2.      Usługa świadczona będzie na rzecz Miasta Pabianice - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono we wzorze umowy wraz z załącznikami, które stanowią Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.      Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30.10.2019 r.

5.      Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

6.      Termin składania ofert: 02.10.2019 r. godz. 10:00 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.      Warunkiem udziału w Zapytaniu ofertowym jest posiadanie doświadczenia przy realizacji podobnych do niniejszego zamówienia zleceń. Dokumenty, jakie są wymagane dla poświadczenia spełnienia tego warunku zostały określone w punkcie 9.1.

8.      Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Oferta na wykonanie orzeczenia o stanie technicznym budynków mieszkalnych przy ul. Stary Rynek 16 w Pabianicach” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

9.      Przystępujący do zapytania ofertowego winni podać informacje, które zostały określone w druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. O oferty należy załączyć:

9.1.   Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów w zakresie objętym niniejszym zamówieniem lub/i wykonaniem nowych projektów technicznych w zakresie konstrukcji budynków od co najmniej dwóch zleceniodawców z ostatnich trzech; jeżeli składający ofertę wykonywał dla Zamawiającego usługi o podobnym charakterze nie musi dostarczać referencji wystawionych przez Zamawiającego,

9.2.   Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

10.    Oferta musi obejmować całość zamówienia.

11.    Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

12.   Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7, 8, 9 i 10 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę), przy czym Zamawiający dopuszcza do uzupełnienia brakujących lub wadliwych załączonych do oferty dokumentów (czynność jednorazowa).

13.   Termin otwarcia ofert: 02.10.2019 r. o godz. 10:30; pokój nr 13 I p.

14.   Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które mogą zostać wybrane przez Zamawiającego. Zostanie wybrana pierwsza nieodrzucona oferta z najniższą ceną.

15.  W przypadku, kiedy wykonawca uchlać się będzie od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.

16.  W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na tą samą kwotę – Zamawiający zwróci się do wykonawców składających te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

17.  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

18.  Dane firm (nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowane ceny są informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.

19.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-264,

20.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela Dział Techniczny – tel. 42-22-59- 256.

21.  Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów oraz udzieleniu zgody Zamawiającemu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy. Zasady polityki Zamawiającego dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego – zgm.pabianice.pl w zakładce Klauzula informacyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

22.    W przypadku wybrania oferty wykonawców działających wspólnie - wykonawcy solidarnie będą odpowiadać za realizację umowy. Zamawiający w stosunku do załączonego wzoru umowy wprowadzi do umowy zapis o solidarnej odpowiedzialności wykonawców działających wspólnie.

23.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie (unieważnienia postepowania), w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy z załącznikami:

a)     Załącznik nr 1 – Mapa lokalizacyjna,

b)     Załącznik nr 2 – Opis budynków przy ul. Stary Rynek 16 w Pabianicach,

c)     Załącznik nr 3 – Zdjęcie budynków.

Druk oferty