Nr spr.ZGM.DAG.2420.2.4.2019

Pabianice, dnia 10.07.2019 r.

 Postępowanie zostało unieważnione w dniu 31.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami.

( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia )

 

 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na:

Świadczeniuutelefonikomórkowej wraz dostawą aparatów telefonicznych, przeniesieniem numerów oraz świadczeniem usług Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą modemów

 1. Usługa świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w szczegółowym opisie zamówienia, który stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 3. Kryterium wyboru oferty : cena

 4. Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić:

 • dokładny adres wykonawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy nr telefonu)

 • oznaczenie „Świadczenieuugtelefoniikomórkowejwrazzdostawąaparatówtelefonicznych, przeniesieniem numerów oraz świadczeniem usług Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą modemów Nie otwierać przed 19.07.2019 r do godz. 8.45

 1. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 19.07.2019 r do godz. 8.30 w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria na parterze.

 2. Forma składania ofert: pisemnie.

Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej jak w pkt. 6 należy złożyć w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach ul. Warzywna 6. Decyduje data wpływu do Kancelarii. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i zaparafowane, a oferta opakowana w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią bez jej naruszania. Oferta nie zawierająca wszystkich wymaganych załączników/dokumentów nie będzie brana pod uwagę przy ocenie złożonych ofert.

 1. Oferta powinna zawierać:

  1. aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

  2. formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze lub nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język polski.

 3. Termin otwarcia ofert: 19.07.2019 r. o godz. 8.45.

 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 5. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego pisemnie przedstawiciela Wykonawcy.

 6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faxem.

 7. Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Krzysztof Krakowski – tel. 509588866

 8. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: j.w.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis zamówienia.

 2. Formularz ofertowy.