Nr  spr. zam. ZGM.AZP.2420.33.2019.BP                                                        Pabianice 22.11.2019 r

 Informacja o wyborze oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., z późniejszymi zmianami

1.     Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 dalej zwany Zamawiającym zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pod nazwą:

 

USŁUGA OCHRONY OSOB I MIENIA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI   MIESZKANIOWEJ W PABIANICACH

 

2.     Wykonanie zamówienia będzie świadczone na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.     Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono we wzorach umów i opisie przedmiotu zamówienia, które stanowią Załączniki do Zapytania Ofertowego.

4.     Termin realizacji zamówienia: 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.

5.     Kryterium wyboru oferty: -najniższa cena.

6.     Wykonawca przystępujący do przetargu może złożyć oferty na dowolną ilość części zamówienia, tj. od jednej do dwóch.

7.     Termin składania ofert: 02.12.2019 r. do godz. 9.30

8.     Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii ( parter) . Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie. Ofertę prosimy oznaczyć napisem: „Oferta na usługę ochrony osób i mienia dla ZGM w Pabianicach” oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Do oferty powinny być dołączone:

1)     Formularz ofertowy i formularz cenowy

2)     Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

3)     Aktualna koncesja właściwego Ministra na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia i osób w zakresach odpowiednich do części składania oferty

4)     Polisa Wykonawcy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

5)     Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch różnych inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat.

9.     Niespełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6,7,8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty, (z wyłączeniem niepodanie na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę) przy czym Zamawiający dopuszcza do uzupełnienia brakujących lub wadliwych załączonych do oferty dokumentów (czynność jednorazowa) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Dokumenty uzupełnione muszą być aktualne na dzień ich dostarczenia do Zamawiającego.

10.  Termin otwarcia ofert 02.12.2019 r. godz. 10:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faxem.

11.  Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. ZP tel. 42/ 22-59-264;

12.  Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Krzysztof Krakowski tel. 42/ 22-59-281

13.  Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

14.  Dane firmy (nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowanie ceny są informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.

15.  Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o

wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy i formularz cenowy
  2. Wzór umowy - Warzywna 6 (ochrona radiowa)
  3. Wzór umowy- konwój wartości pieniężnych

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach reprezentowany przez Dyrektora Zakładu z siedzibą przy ul. Warzywnej 6, 95‑200 Pabianice https://www.zgm.pabianice.pl e-mail: zgm@zgm.pabianice.pl

1. W ZGM w Pabianicach został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@zgm.pabianice.pl lub numeru tel. 693 337 954

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego w ZGM w Pabianicach, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

5) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych - osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.