/resources/images/Unia/logo_fe_program_regionalny_www.jpg                                                /resources/images/Unia/lodzkie_promuje.jpg                                       /resources/images/Unia/ue_efrr_rgb-2 na www.jpg

Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Pabianice, dnia 22.03.2019 r.

 ZGM.NZP.2420.2.2019.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia do kwoty określonej art. 4 pkt 8
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

1.       Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, NIP 7311962759, REGON 472057715, działające poprzez swoją jednostkę organizacyjną  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający), reprezentowaną przez Szymona Kozerę – Dyrektora ZGM zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Drugi etap cyklu szkoleń prowadzonych dla osób wskazanych do zasiedlenia budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Pabianicach prowadzonego w ramach projektu pn. Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.       Usługa świadczona będzie na rzecz Miasta Pabianice działające przez swoją jednostkę organizacyjną - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna prowadząca lub nie prowadząca działalności gospodarczej, albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości, lub w/w osoby wspólnie ubiegające się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

4.       Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń działania szkoleniowo – informacyjne w postaci grupy wsparcia KLUB AKTYWNOŚCI z elementami rozwoju umiejętności osobistych i planowania kariery dla 20 osób oraz szkolenia w formie warsztatów kulinarnych z elementami savoir vivre dla 20 osób. Przedmiot zamówienia wraz z warunkami jego realizacji został szczegółowo określony w załączanych do niniejszego Zapytania Ofertowego dokumentach: Wzorze umowy oraz Opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający na dzień podpisania umowy dopuszcza do zmiany umowy w stosunku do wzoru wyłącznie w zapisach, które dotyczą umocowania prawnego wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.

5.       Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.09.2019 r. Szczegółowe zasady dotyczące terminów prowadzenia szkoleń zostały określone we wzorze umowy.

6.       Kryterium wyboru oferty: najniższa cena. Zamawiający przyzna 1 punkt za każdą zaoferowaną złotówkę. Zamawiający wybierze ofertę o najniższej liczbie punktów.

7.       Termin składania ofert: 01.04.2019 r. godz. 10:00 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter (jeżeli Kancelaria będzie nieczynna – w Sekretariacie ZGM, I piętro).

8.       Warunkiem udziału w Zapytaniu ofertowym jest:

8.1.    posiadanie uprawnień do przeprowadzenia szkoleń i warsztatów w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,

8.2.    posiadania odpowiedniej kadry do przeprowadzenia szkoleń i warsztatów kulinarnych, tj. trenera/psychologa/doradcy zawodowego posiadających odpowiednie wyższe wykształcenie,

8.3.    doświadczenie w przeprowadzaniu w ostatnich trzech latach szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub pracy zawodowej we wskazanym obszarze.

9.       Dokumentami poświadczającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu załączenie do oferty dokumentów, tym:

9.1.    odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia szkoleń i poradnictwa, o ile wykonawca jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

9.2.    dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji zawodowych osób, które będą prowadzić szkolenia i doradztwo, tj. kopie ukończenia studiów wyższych obejmujących swoim zakresem psychologię oraz doradztwo zawodowe osób, które będą bezpośrednio wykonywały szkolenia i warsztaty

9.3.    referencje lub inne poświadczenia, które udokumentują należyte prowadzenie szkoleń dla osób objętych zagrożeniem społecznym.

10.    Zamawiający dopuści do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu inne niż dokumenty wymienione w punkcie 9, jeżeli z ich treści wynikać będzie, iż wykonawca  spełnia warunki udziału w Zapytaniu ofertowym.

11.    Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii (Sekretariatu). Ofertę prosimy oznaczyć: „Oferta na szkolenia i warsztaty kulinarne prowadzone w ramach projektu Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych”.  

12.    Przystępujący do zapytania ofertowego winni podać informacje, które zostały określone w druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Do oferty należy załączyć:

12.1. Formularz cenowy – wzór formularza zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

12.2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wskazane w punktach 9 i 10.

13.    Oferta musi obejmować całość zamówienia (szkolenia oraz warsztaty kulinarne, wynajęcia lub udostępnienia sal szkoleniowych, serwis kawowy w trakcie szkoleń w postaci grupy wsparcia KLUB AKTYWNOŚCI).

14.    Składający ofertę jest nią związany przez 30. dni licząc od dnia złożenia oferty.

15.    Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę), przy czym Zamawiający dopuszcza do uzupełnienia brakujących lub wadliwych załączonych do oferty dokumentów (czynność jednorazowa). O uzupełnienie dokumentów proszony będzie wyłącznie wykonawca, którego oferta jest najkorzystniejsza (najniższa cenowo).

16.    Termin otwarcia ofert: 01.04.2019 r. o godz. 10:30; sala konferencyjna, parter.

17.    W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na tą samą kwotę – Zamawiający zwróci się do wykonawców składających te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

18.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem, w wyjątkowych przypadkach – za pomocą operatora pocztowego.

19.    W przypadku, kiedy wykonawca uchlać się będzie od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.

20.    Dane firm (nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowane ceny są informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.

21.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Wanda Rutkowska-Hanc, Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275,

22.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Magdalena Bryndziak – Z-ca Dyrektora ds. Zasobów Lokalowych i Obsługi Mieszkańców, tel. sekr. 48-22-59-285.

23.    Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów oraz udzieleniu zgody Zamawiającemu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy. Zasady polityki Zamawiającego dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego – zgm.pabianice.pl w zakładce Klauzula informacyjna dla petentów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

24.    Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest do złożenia opracowanego przez siebie Harmonogramu Szkoleń do zaakceptowania przez Zamawiającego. Brak złożenia Harmonogramu lub jego nie zaakceptowanie przez Zamawiającego traktowane będzie jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy i wówczas Zamawiający wybierze ofertę zgodnie z punktem 19.

25.     W przypadku wybrania oferty wykonawców działających wspólnie - wykonawcy solidarnie będą odpowiadać za realizację umowy.

26.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie (unieważnienia postepowania), w tym bez podania przyczyny.

 

Celem niniejszego zamówienia jest przygotowanie wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych i z rodzin zastępczych do zasiedlenia w lokalach wspomaganych w wyremontowanym budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w Pabianicach.

Załączniki:

1.       Wzór umowy z załącznikami:

    1. załącznikiem nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
    2. Załącznikiem nr 3 – Umowa powierzenia danych osobowych

2.       Druk oferty.

3.       Formularz cenowy (w formacie PDF i w formacie EXCEL).