Informacja o wyborze oferty.

 

Pabianice, dnia 06.06.2019 r.

ZGM.NZP.2420.14.2019.BP

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

 

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Wykonanie montażu oraz uszczelnienia przewodów kominowych w Pabianicach

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : 30.06.2019 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena

6.       Termin składania ofert: 14.06.2019 r. godz. 09:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Montaż przewodów kominowych ” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

8.       Oferta powinna zawierać:

8.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

8.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

8.3.    formularz cenowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

8.4.    dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze (w tym wykonanie instalacji c.o.) od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech lat.

9.       Oferta musi obejmować całość zamówienia.

10.    Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7, 8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

11.    Termin otwarcia ofert:14.06.2019 r. o godz. 10:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie maila lub faxem.

12.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-264,

13.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Dział Techniczny, tel. 42/22-59-255, 256

14.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie udzielania zamówień publicznych, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Formularz cenowy excel lub pdf
  4. Opinie Kominiarskie na budynki: