Informacja o unieważnieniu postępowania.

ZGM.NZP.2420.28.2019.BP

Pabianice, dnia 19.09.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia do kwoty określonej art. 4 pkt 8
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 

 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 

Wykonanie remontu w lokalach mieszkalnych do zasiedlenia w Pabianicach”

 

 1. Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 3. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2019 r.

 4. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena

 5. Termin składania ofert:30.09.2019 r. do godz. 9.30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter. Zmiana terminu składania ofert. 

 6. Forma składania ofert: pisemnie – decyduje data wpływu do Kancelarii (parter).

 7. Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie. Ofertę prosimy oznaczyć „Wykonanie remontu lokali w Pabianicach” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

 8. Oferta powinna zawierać:

 1. aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny.

 2. formularz ofertowy - wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 3. formularz cenowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 4. dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umowy o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat.

 1. Niespełnienie wymogów Zamawiającego podanych w pkt. 6,7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty. (z wyłączeniem niepodanie na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę)

 2. Termin otwarcia ofert: 30.09.2019 r. o godz. 10:00 o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT.

 3. Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych: tel.42-225-92-64

 4. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny tel. 42- 22-59-256

 5. Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegały te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy.

 2. Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

 3. Załącznik nr 2 – Przedmiar robót dla lokali mieszkalnych:

 1. ROM 1

 2. ROM 2 - zmieniony dnia 26.09.2019r.

 3. ROM 3

 1. Załącznik nr 3 – Ogólna charakterystyka obiektu

 1. ROM 1

 2. ROM 2

 3. ROM 3

 1. Załącznik nr 4 - Mapa sytuacyjna

 1. ROM 1

 2. ROM 2

 3. ROM 3

Formularz ofertowy.