Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Pabianice, dnia 12.07.2019  r.

ZGM.NZP.2420.11.2019.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia do kwoty określonej art. 4 pkt 8
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r.

  Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych

w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2.      Usługa świadczona będzie na rzecz Miasta Pabianice - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.      Warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Po wyborze oferty Zamawiający przewiduje możliwość dalszych rozmów ze składającym wybraną ofertę na temat ostatecznej treści umowy.

4.      Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.08.2019 do dnia 31.12.2020 r.

5.      Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

6.      Termin składania ofert: do 26.07.2019 r. godz. 10:00 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.      Warunkiem udziału w Zapytaniu ofertowym jest:

7.1.   posiadanie doświadczenia przy wykonywaniu usługi związanej z przedmiotem zamówienia,

7.2.   dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), posiadającą zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń z zakresu RODO i ukończonych studiach II stopnia (magisterskich).

7.3.    posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą związaną z przedmiotem zamówienia; wysokość ubezpieczenia ma być nie mniejsza niż 200.000 zł.

8.      Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

9.      Przystępujący do zapytania ofertowego winni podać informacje, które zostały określone w druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Do oferty należy załączyć:

9.1.   Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, o ile wykonawca jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

9.2.   dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację co najmniej jednej umowy na pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych zgodnie z wymogami  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

9.3.   oświadczenie o dysponowaniu osobą spełniającą wymogi określone w punkcie 7.2 (w treści oferty),

9.4.   dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w punkcie 7.3 wraz z dowodami opłacenia składek,

10.    Oferta musi obejmować całość zamówienia.

11.    Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

12.    Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7, 8, 9 i 10 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę), przy czym Zamawiający dopuszcza do uzupełnienia brakujących lub wadliwych załączonych do oferty dokumentów (czynność jednorazowa).

13.    Termin otwarcia ofert: 26.07.2019 r. o godz. 10:30; pokój nr 05 parter.

14.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które mogą zostać wybrane przez Zamawiającego. Zostanie wybrana pierwsza nie odrzucona oferta z najniższą ceną.

15.    W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na tą samą kwotę – Zamawiający zwróci się do wykonawców składających te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

16.    Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – Zamawiający do ceny oferty doliczy koszty, jakie będzie ponosił w związku z zawarciem umowy zlecenia lub o dzieło. Wartość, jaką uzyska będzie ceną, która będzie podlegać ocenie.

17.    W przypadku kiedy wykonawca uchlać się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.

18.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

19.   W przypadku wybrania oferty wykonawców działających wspólnie - wykonawcy solidarnie będą odpowiadać za realizację umowy.

20.    Dane firm (nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowane ceny są informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.

21.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275.

22.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Kancelaryjno – Organizacyjny, tel. 42-22-59-268.

23.  Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów oraz udzieleniu zgody Zamawiającemu na przetwarzanie danych osobowych w celu wyboru oferty i zawarcia umowy. Zasady polityki Zamawiającego dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego – zgm.pabianice.pl w zakładce Klauzula informacyjna dla petentów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

24.  Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu dokumentów wskazanych w punkcie 9.2 poświadczających, iż  osoba, którą dysponują, posiada wiedzę niezbędną do realizacji umowy. Brak przedłożenia dokumentów traktowane będzie jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy i wówczas Zamawiający wybierze ofertę zgodnie z punktem 17.

25.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie (unieważnienia postepowania), w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Projekt umowy z załącznikiem – Umowa powierzenia danych osobowych
  2. Druk oferty
  3. Formularz cenowy