Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia  12.02.2019 r.

 ZGM.NZP.2420.01.2019.BP

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

 (złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Rozbiórka frontowego budynku mieszkalnego przy  ul. Stary Rynek 5  w Pabianicach

 2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy oraz w projekcie rozbiórki,  który stanowi  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 4.       Termin realizacji zamówienia : do 15.04.2019 r.

 5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

 6.       Termin składania ofert: 20.02.2019 r. godz. 09:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

 7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć:  „Oferta na wykonanie rozbiórki Stary Rynek 5 ” oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna zawierać:

 7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

 7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

 7.3.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze (wykonanie rozbiórek budynków) od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech lat.

 8.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6 i 7  skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

 9.       Termin otwarcia ofert: 20.02.2019 r.; godz. 10:00  wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie e-mail  lub faxem.

 10.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275.

 11.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny, tel. 42/22-59-256 i 42/22-59-257.

 12.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

 Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie  procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy.

 - zał. nr 1  Opis rozbiórki - Uwaga: w opisie przedmiotu zamówienia nastąpił błąd - w punkcie IV ppkt. 1 powinno być:

                                                       "Wykonawca będzie usuwał i wywoził gruz we własnym zakresie"

 - zał. nr 2  Zdjęcia budynku

 - zał. nr 3  Mapa

 - zał. nr 4  Decyzja

    2.  Formularz ofertowy.