Informacja o unieważnieniu postępowania.

Pabianice, dnia 23.08.2019 r.

ZGM.NZP.2420.25.2019.BP

 
 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., z późniejszymi zmianami

 

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

 „Wymiana instalacji WLZ i oświetlenia administracyjnego na nieruchomości przy ul. Lutomierskiej 1 w Pabianicach”

 2.      Usługa świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 4.      Termin realizacji zamówienia: 30.11.2019 r.

 5.      Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

 6.      Termin składania ofert 30.08.2019 r. godz. 9:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

 7.      Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „Wymiana WLZ (…) Lutomierska 1” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

 8.      Oferta powinna zawierać:

 8.1.   formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 8.2.   aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

 8.3.   dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech.

 9.      Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 10.   Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

11.   Niespełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6, 7,8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem niepodania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

 12.   Termin otwarcia ofert: 30.08.2019 r. o godz. 10:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie maila lub faxem.

 13.   Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-264,

 14.   Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dz. Techniczny 42/22-59-256

 15.   Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

 16.   Dane firmy (nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowanie ceny są informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.

 17.   Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie udzielania zamówień publicznych, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Wzór umowy.

  2. Załączniki do umowy

 a)     załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

 b)     załącznik nr 2 - Mapka

  c)  załącznik nr 3 – Zdjęcia budynku

     3.  Formularz ofertowy