Informacja o wyborze oferty.

ZGM.NZP.2420.36.2019.BP                                                                              Pabianice, dnia 28.10.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia do kwoty określonej art. 4 pkt 8
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( w szczególności przepisom dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu )

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

    „Wykonanie remontu w lokalach mieszkalnych do zasiedlenia w Pabianicach”

 2.   Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.    Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.    Termin realizacji zamówienia: 31.12.2019 r.

5.    Kryteria wyboru oferty: najniższa cena

6.    Wykonawca przystępujący do przetargu może złożyć oferty na dowolną ilość części zamówienia, tj. od jednej do trzech; oferty złożone na jakąkolwiek część zamówienia muszą obejmować cały zakres robót.

7.    Termin składania ofert: 6.11.2019 r. do godz. 9.30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

8.    Forma składania ofert: pisemnie – decyduje data wpływu do Kancelarii (parter).

9.  Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie. Ofertę prosimy oznaczyć „Wykonanie remontu lokali w Pabianicach” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

10. Oferta powinna   zawierać:  

1)   aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny.

2)   formularz ofertowy - wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3)   formularz cenowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

4)   dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umowy o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat.

11.  Niespełnienie wymogów Zamawiającego podanych w pkt. 6,7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty. (z wyłączeniem niepodanie na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę)

12.  Termin otwarcia ofert: 06.11.2019 r. o godz. 10:00 o wyborze najkorzystniejszej oferty   Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

13.  Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela:
Komórka ds. zamówień publicznych: tel.42-225-92-64

14. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela:
Dział Techniczny:  tel. 42- 22-59-256

15. Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegały te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.                         

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

Załączniki:

    1.     Wzór umowy.

    2.     Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

    3.     Załącznik nr 2 – Przedmiar robót dla lokali mieszkalnych:

1)     ROM 1

2)     ROM 2

3)     ROM 3

    4.     Załącznik nr 3 – Ogólna charakterystyka obiektu

1)     ROM 1

2)     ROM 2

3)     ROM 3

    5.     Załącznik nr 4 - Mapa sytuacyjna

1)     ROM 1

2)     ROM 2

3)     ROM 3

    6.     Formularz ofertowy.

           

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach reprezentowany przez Dyrektora Zakładu z siedzibą przy ul. Warzywnej 6, 95‑200 Pabianice https://www.zgm.pabianice.pl e-mail: zgm@zgm.pabianice.pl

1. W ZGM w Pabianicach został powołany inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod@zgm.pabianice.pl lub numeru tel. 693 337 954

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego w ZGM w Pabianicach, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

7. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

5) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych - osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.