Informacja o uniewaznieniu postępowania.

Pabianice, dnia 26.09.2019 r.

ZGM.NZP.2420.30.2019.BP

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., z późniejszymi zmianami

 

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), w szczególności przepisom dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

                 Remont balkonów w budynkach mieszkalnych przy ul. Poprzecznej 11 i 20 w Pabianicach

 2.      Usługa świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 4.      Termin realizacji zamówienia: 29.11.2019 r.

 5.      Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

 6.      Termin składania ofert: 02.10.2019 r. godz. 09:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

 7.      Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „Remont balkonów ul. Poprzeczna” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

 8.      Oferta powinna zawierać:

 8.1.   aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

 8.2.   formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

 8.3.   dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech lat.

 9.      Dopuszcza się do składania ofert częściowych na dowolną część zamówienia.

 10.    Niespełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6, 7, 8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem niepodania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

 11.    Termin otwarcia ofert: 02.10.2019  r. o godz. 10:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie maila lub faxem.

 12.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-264,

 13.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela:

 Dział Techniczny, tel. 42/22-59- 256

 14.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty,      które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

 15.    Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów oraz udzieleniu zgody Zamawiającemu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy. Zasady polityki Zamawiającego dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego – zgm.pabianice.pl w zakładce Klauzula informacyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 16.   W przypadku wybrania oferty wykonawców działających wspólnie - wykonawcy solidarnie będą odpowiadać za realizację umowy. Zamawiający w stosunku do załączonego wzoru umowy wprowadzi do umowy zapis o solidarnej odpowiedzialności wykonawców działających wspólnie.

 17.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie (unieważnienia postepowania), w tym bez podania przyczyny.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie udzielania zamówień publicznych, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Wzór umowy

 1)     Mapy – ul. Poprzeczna 11 i ul. Poprzeczna 20

 2)     Zdjęcia balkonów –ul. Poprzeczna 11 i ul. Poprzeczna 20

 3)     Przedmiar – ul. Poprzeczna 11 i ul. Poprzeczna 20

 4)     Ogólna charakterystyka – ul. Poprzeczna 11 i ul. Poprzeczna 20

  1. Formularz ofertowy.