Informacja o unieważnieniu postępowania.

Pabianice, dnia 27.06.2019 r.

ZGM.NZP.2420.19.2019.BP

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., z późniejszymi zmianami

 Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności przepisom dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

                 Malowanie klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Zgoda 2 w Pabianicach.

 Usługa świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 2.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 3.      Termin realizacji zamówienia: 31.10.2019 r.

 4.      Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

 5.      Termin składania ofert: 04.07.2019 r. godz. 09:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

 6.      Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „Malowanie klatki ul. Zgoda 2 w Pabianicach” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

 7.      Oferta powinna zawierać:

 7.1.   aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

 7.2.   formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

 7.3.   dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech lat.

 8.      Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 9.      Niespełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6, 7, 8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem niepodania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

 10.    Termin otwarcia ofert: 04.07.2019 r. o godz. 10:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie maila lub faxem.

 11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275,

 12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela:

 Dział Techniczny, tel. 42/22-59- 256

 13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie udzielania zamówień publicznych, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

      1. Wzór umowy

 1)     Charakterystyka ogólna

 2)     Zdjęcia klatki

 1)     Mapa

      2. Formularz ofertowy.