Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 16.11.2018 r.

 ZGM.AZP.2420.23.2018.BP


 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

 

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 1.    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

 

Wykonanie rozbiórek budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie nieruchomości  przy : ul. Łąkowej 42, ul.  Wierzbowej 6 ,ul. Nawrockiego 9a ul. Mickiewicza 4  oraz ul. Stary Rynek  5 w Pabianicach

 

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy oraz w projektach rozbiórek, które stanowią Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : do 20.12.2018 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 23.11.2018 r. godz. 09:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć:  „Oferta na wykonanie rozbiórek” oraz nazwą i adresem składającego ofertę. Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

 7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

 7.3.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze (wykonanie rozbiórek budynków) od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech lat.

 8.   Dopuszcza się składanie ofert na dowolną ilość części zamówienia (od jednej do pięciu).

 9.   Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

10.    Termin otwarcia ofert: 23.11.2018 r.; godz. 10:00  wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie e-mail  lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275.

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny, tel. 42/22-59-256 i 42/22-59-257.

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

14. Zamawiający informuje, że budynki przeznaczone do rozbiórki posiadają wyliczoną kubaturę:

     Łąkowa 42 - budynek A - 677 m3 , budynek B - 217,60 m3 , budynek C - 25,06 m, budynek D - 8,40 m3

     Mickiewicza 4 - 130,94 m3 ,

     Stary Rynek 5 - 762,93 m3 ,

     Wierzbowa 6  - budynek A - 897 m3 , budynek B - 79,15 m3 , budynek C - 19,08 m3 ,

     Nawrockiego 9a - budynek B - 198 m3 , budynek C - 49,50 m3 .

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie  procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Wzór umowy.

- Załączniki do umowy - projekty rozbiórek:

  ul. Łąkowa 42:   

- dokumentacja fotograficzna: budynek A, budynek B, budynek C, budynek D, budynekE, budynek F;

- opis;

- rysunki;

  ul. Wierzbowa 6

- dokumentacja fotograficzna: budynek A, budynek B, budynek C;

- opis;

- rysunki;

  ul.  Nawrockiego 9a - dokumentacja fotograficzna; opis; rysunki;                    

  ul. Mickiewicza 4:- opis i projekt;

  ul. Stary Rynek 5: - dokumentacja fotograficzna; opis; rysunki.

 

  1. Formularz ofertowy.