Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 17.122018 r.

ZGM.NZP.2420.14.2018.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia do kwoty określonej art. 4 pkt 8
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 

1.      Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Pełnienie dyżurów pod telefonem i usuwanie awarii instalacji wodociągowych
 i kanalizacyjnych zgłaszanych w czasie nieroboczym dla ZGM
w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.”

2.       Usługa świadczona będzie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono we wzorach umów wraz z załącznikami, które stanowią Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

5.       Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 28.12.2018 r. godz. 10:00 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.       Warunkiem udziału w Zapytaniu ofertowym jest posiadanie doświadczenia przy usuwaniu awarii elektrycznych lub wykonywaniu nowych instalacji elektrycznych. Dokumenty, jakie są wymagane dla poświadczenia spełnienia tego warunku zostały określone w punkcie 9.1.

8.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Oferta usuwanie awarii instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

9.       Przystępujący do zapytania ofertowego winni podać informacje, które zostały określone w druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. O oferty należy załączyć:

9.1.    Formularz cenowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

9.2.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów w zakresie usuwania awarii instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub wykonywania nowych (lub remontów) instalacji j.w , od co najmniej jednego zleceniodawcy z ostatnich trzech,

10.    Oferta musi obejmować całość zamówienia.

11.    Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

12.    Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7, 8, 9 i 10 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę), przy czym Zamawiający dopuszcza do uzupełnienia brakujących lub wadliwych załączonych do oferty dokumentów (czynność jednorazowa).

13.    Termin otwarcia ofert: 28.12.2018 r. o godz. 10:40; pokój nr 05 parter.

14.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które mogą zostać wybrane przez Zamawiającego. Zostanie wybrana pierwsza nieodrzucona oferta z najniższą ceną.

15.    W przypadku, kiedy wykonawca uchlać się będzie od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.

16.    W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na tą samą kwotę – Zamawiający zwróci się do wykonawców składających te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

17.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

18.    Dane firm (nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowane ceny są informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.

19.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275,

20.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: ROM I – tel. 42-22-51- 811 i 42-22-51- 812 ; ROM II – tel. 42-22-51- 813 i 42-22-51- 814 ; ROM III 42-22-51- 817 i 42-22-51- 818.

21.    Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów.

22.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie (unieważnienia postepowania), w tym bez podania przyczyny.


 

Załączniki:

1.       Wzory umów:

a.       Umowa dla nieruchomości gminnych, współwłasności oraz osób trzecich – administrowanych przez Zamawiającego

-  załącznik nr 1 do umowy – Wykaz nieruchomości z instalacją wod. – kan.

b.       Umowa dla nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych bez Zarządu – administrowanych przez Zamawiającego

-  załącznik nr 1 do umowy – Wykaz posesji z instalacją wod. – kan.

c.       Załączniki do umowy wspólne dla obu umów:

-  Załącznik nr 2 – Wykaz usług

-  Załącznik nr 3 – Rejestr usuniętych awarii

-  Załącznik nr 4 – Informacja o niewystąpieniu awarii

2.       Druk oferty.

Formularz cenowy (w formacie PDF i w formacie EXCEL).