Informacja o unieważnieniu postępowania.

Pabianice, dnia 13.09.2018 r.

ZGM.NZP.2420.17.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

 

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

 

„Wymiana instalacji WLZ i oświetlenia administracyjnego na nieruchomości przy ul. Lutomierskiej 1 w Pabianicach”

 

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : 30.11.2018 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena

6.       Termin składania ofert 21.09.2018.2018 r. godz. 9:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Wymiana WLZ (…) Lutomierska 1” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

8.       Oferta powinna zawierać:

8.1.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego

8.2.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

8.3.    dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech.

9.       Oferta musi obejmować całość zamówienia.

10.   Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

11.   Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7,8  i 9 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

12.   Termin otwarcia ofert: 21.09.2018 r. o godz. 10:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie maila lub faxem.

13.   Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275,

14.   Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dz. Techniczny 42/22-59-256

15.   Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

16.   Dane firmy ( nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowanie ceny są informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.

17.   Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie udzielania zamówień publicznych, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Wzór umowy.
  2. Załączniki do umowy

  a)  załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

  b)  załącznik nr 2 - Zdjęcia budynku

     3.  Formularz ofertowy