Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 12.12.2018r

ZGM.NZP.2420.30.BP

ZAPYTANIE OFERTOWE

zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Odbiór i wywóz nieczystości ciekłych oraz usuwanie ze zbiorników bezodpływowych nieczystości stałych w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy (z załącznikami), która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia : od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

5.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena

6.       Termin składania ofert: 20.12.2018 r. godz. 9:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Oferta na odbiór i wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

8.       Oferta powinna zawierać:

8.1.  aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

8.2.  formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

8.3.  Zezwolenie Prezydenta Miasta Pabianice na odbiór i wywóz nieczystości ciekłych (kserokopia),

8.4. Zezwolenie Prezydenta Miasta Łodzi na odbiór i wywóz nieczystości ciekłych (kserokopia),

8.5.    Umowa / umowy z oczyszczalnią / zlewnią na odbiór ścieków (kserokopia),

8.6. Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację usług o podobnym charakterze od co najmniej dwóch zleceniodawców,

9.       Oferta musi obejmować całość zamówienia.

10.    Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7, 8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

11.    Termin otwarcia ofert: 20.12.2018  o godz. 10:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie e-maila lub faxem.

12.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275,

13.    Informacji o przedmiocie zamówienia udzielają: ROM I – tel. 42/22-51-811 i 42/22-51-812; ROM  II– tel. 42/22-51-814; ROM III – tel. 42/22-51-817.

14.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy z załącznikiem nr 1 – Wykazem posesji.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Formularz cenowy (w formacie PDF i w formacie EXCEL).