Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dn. 09.11.2018 r.

 

ZGM.DAG.2420.2.2.2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 p. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami

 ( złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówiona.)

 

  1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  z siedzibą w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6 (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego:

 „Zakup i dostarczenie tonerów i tuszy”.

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie tonerów i tuszy. Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.
  2. Miejscem dostawy będzie siedziba ZGM przy ul. Warzywnej 6 w Pabianicach.         

        4.  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono we wzorze umowy, która stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

        5.  Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

        6.  Kryterium wyboru oferty: cena.

  1. Termin składania ofert: do 22 listopada 2018 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria na parterze.

  2. Forma składania ofert: pisemnie w zamkniętych kopertach z napisem „Zakup i dostarczenie tonerów i tuszy” – decyduje data wpływu do Kancelarii. Oferta powinna zawierać:

 8.1 Aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni  organ
          rejestracyjny.

 8.2     Formularz ofertowy – wzór formularza zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 8.3     Formularz cenowy – wzór formularza cenowego zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

             8.4     Zaakceptowany wzór umowy.

  1. Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 7 i 8 skutkuje odrzuceniem oferty.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  3. Termin otwarcia ofert: 22 listopada 2018 r. godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.
  4. Informacji  na temat przedmiotu zamówienia udziela: Informatyk, tel. (42) 22 59 268, 512 106 641.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w wartości

nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.


Załączniki:

 1.      Formularz ofertowy

 2.      Wzór umowy

 3.      Formularz cenowy