Informacja o wyborze oferty.

ZGM.AZP.2420.12.2017.BP Pabianice, dnia 18.07.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia do kwoty określonej art. 4 pkt 8
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 

 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

 

Wykonanie remontu w lokalach mieszkalnych (socjalnych) w Pabianicach”

 

 1. Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 3. Termin realizacji zamówienia : 20.10.2017 r.

Kryteria wyboru oferty : najniższa cena

 1. Termin składania ofert :26.07.2017 do godz. 9:30

 2. Forma składania ofert: pisemnie – decyduje data wpływu do Kancelarii (parter).

 3. Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie. Ofertę prosimy oznaczyć „Wykonanie remontu w lokalach mieszkalnych (socjalnych) w Pabianicach” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

 4. Oferta powinna zawierać:

  1. aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny.

  2. formularz ofertowy - wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

  3. formularz cenowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

  4. dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umowy o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat.

 1. Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w pkt. 6,7,8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty.(z wyłączeniem nie podanie na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę)

 2. Termin otwarcia ofert: 26.07.2017 r. o godz. 10:00 o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

 3. Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych : tel.42-225-92-75

 4. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny tel. 42- 22-59-256

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy.

 2. Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

 3. Załącznik nr 2 – Przedmiary robót z charakterystykami obiektu budowlanego dla lokali mieszkalnych :

a. część I

b. część II

c. część III 

Formularz ofertowy.

« powrót