Pabianice, dnia 13.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 18 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

 

 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

 

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji CO i CWU w budynku przy ul. Moniuszki 8A”

 1. Usługa świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 3. Termin realizacji zamówienia : 29.12.2017 r.

 4. Kryterium wyboru oferty : najniższa cena

 5. Termin składania ofert: 20.09.2017 do godz. 08:30

 6. Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu. Oferta powinna zawierać:

  1. aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

  2. formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

 7. Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6 i 7 skutkuje odrzuceniem oferty

 8. Termin otwarcia ofert: 20.09.2017 r. o godz. : 08:45.

 9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faxem.

 10. Informacji szczegółowych na temat zamówienia udziela: Marek Jaksa tel. 512 661 081

 11. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: j.w.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

Załączniki:

 

 1. Wzór umowy.

 2. Formularz ofertowy

 3. Rzuty budynku

 4. Opis techniczny

 5. Mapka
« powrót