Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Pabianice, dnia 20.12.2017 r.

ZGM.NZP.2420.18.2017.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia do kwoty określonej art. 4 pkt 8
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 1.    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Usuwanie awarii instalacji elektrycznych zgłaszanych w godzinach od 1500 do 700 dnia następnego w dniach roboczych ZGM oraz całodobowo we wszystkich dniach nieroboczych dla ZGM w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.”

2.       Usługa świadczona będzie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono we wzorach umów wraz z załącznikami, które stanowią Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r.

5.       Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 28.12.2017 r. godz. 10:00 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.       Warunkiem udziału w Zapytaniu ofertowym jest posiadanie doświadczenia przy usuwaniu awarii elektrycznych lub wykonywaniu nowych instalacji elektrycznych. Dokumenty, jakie są wymagane dla poświadczenia spełnienia tego warunku zostały określone w punkcie 9.1.

8.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Oferta usuwanie awarii instalacji elektrycznych” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

9.       Przystępujący do zapytania ofertowego winni podać informacje, które zostały określone w druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. O oferty należy załączyć:

9.1.    Rormularz cenowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

9.2.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów w zakresie usuwania awarii elektrycznych lub wykonywania nowych instalacji elektrycznych, od co najmniej dwóch zleceniodawców z ostatnich trzech,

9.3.    Aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne osoby/osób wykonującej zamówienie w zakresie minimum eksploatacji E urządzeń i instalacji elektrycznych (energetycznych)

10.    Oferta musi obejmować całość zamówienia.

11.    Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

12.   Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7, 8, 9 i 10 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę), przy czym Zamawiający dopuszcza do uzupełnienia brakujących lub wadliwych załączonych do oferty dokumentów (czynność jednorazowa).

13.   Termin otwarcia ofert: 28.12.2017 r. o godz. 10:30; pokój nr 05 parter.

14.   Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.  Zostanie wybrana pierwsza nieodrzucona oferta z najniższą ceną.

15.   W przypadku, kiedy wykonawca uchlać się będzie od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.

16.   W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na tą samą kwotę – Zamawiający zwróci się do wykonawców składających te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

17.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

18.   Dane firm (nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowane ceny są informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.

19.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275,

20.   Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: ROM I – tel. 42-22-51- 811 i 42-22-51- 812 ; ROM II – tel. 42-22-51- 813 i 42-22-51- 814 ; ROM III 42-22-51- 817 i 42-22-51- 818.

21.    Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów.

22.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie (unieważnienia postepowania), w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

1.     Wzory umów:

a.           dla nieruchomości gminnych, współwłasności oraz osób trzecich – administrowanych przez Zamawiającego z załącznikami:

-       Załącznik nr 1/G – Zakres robót

-       Załącznik nr 2/G – Wykaz posesji: część I oraz część II

b.          dla nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych bez Zarządu – administrowanych przez Zamawiającego z załącznikami:

-       Załącznik nr 1/W – Zakres robót

-       Załącznik nr 2/W – Wykaz posesji

2.     Formularz ofertowy.

3.     Formularz cenowy (w formacie PDF i formacie EXCEL).

« powrót