ZGM.AZP.2420.17.2017.BP

Pabianice, dnia 09.10.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

o zamiarze udzielenia zamówienia do kwoty określonej art. 4 pkt 8
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Wykonanie ogrodzeń na 3 nieruchomościach w Pabianicach”

 

2. Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4. Termin realizacji zamówienia na wszystkich lokalizacjach : 30.11.2017 r.

Kryteria wyboru oferty : najniższa cena

5. Termin składania ofert :19.10.2017 r. do godz. 9:30

6. Forma składania ofert: pisemnie – decyduje data wpływu do Kancelarii (parter).

7. Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie. Ofertę prosimy oznaczyć „Wykonanie ogrodzeń na 4 nieruchomościach Pabianicach” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

8. Oferta powinna zawierać:

8.1 aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny.

8.2 formularz ofertowy - wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

8.3 dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umowy o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat.

9. Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w pkt. 6,7,8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty.(z wyłączeniem nie podanie na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę)

10. Termin otwarcia ofert: 19.10.2017 r. o godz. 10:00 o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

11. Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych : tel.42-225-92-75

12. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny tel. 42- 22-59-256

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

 Załączniki:

 1. Wzór umowy.

 2. Załącznik nr 1 – Opis prac

 a) ul. Konopnicka 39

 b) ul. Pułaskiego 5/7

 c) ul. Pułaskiego 19

 2. Załącznik nr 2 – Przedmiar

 a) ul. Konopnicka 39

 b) ul. Pułaskiego 5/7

 c) ul. Pułaskiego 19

 3. Załącznik nr 3 - Zdjęcia terenu

a) ul. Konopnicka 39

b) ul. Pułaskiego 5/7

c) ul. Pułaskiego 19

 4. Załącznik nr 4 – Mapka z zaznaczoną linia ogrodzenia

a) ul. Konopnicka 39

b) ul. Pułaskiego 5/7

c) ul. Pułaskiego 19

5. Formularz ofertowy.

 

« powrót