Informacja o unieważnieniu postępowania.

ZGM.NZP.2420.30.2017.BP                                                                             Pabianice, dnia 04.12.2017 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

o zamiarze udzielenia zamówienia do kwoty określonej art. 4 pkt 8
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r.

 Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 1.    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 (dalej Zamawiający) zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

    „Remont instalacji elektrycznej  i oświetlenia administracyjnego przy

 ul. Lutomierskiej 1 w Pabianicach”

 2.      Usługa będzie świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.      Termin realizacji zamówienia : 29.12.2017 r.

 Kryteria wyboru oferty : najniższa cena

5.      Termin składania ofert 11.12.2017 r. do godz. 9:30

6.      Forma składania ofert: pisemnie  – decyduje data wpływu do Kancelarii (parter).

7.      Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie. Ofertę prosimy oznaczyć „Wykonanie WLZ ul. Lutomierska 1” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

8.      Oferta powinna   zawierać:

8.1  aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności  gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny.

8.2     formularz ofertowy - wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

8.3     dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umowy o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat.

9.      Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w pkt. 6,7,8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty.(z wyłączeniem nie podanie na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę)

 

12.   Termin otwarcia ofert: 11.12.2017 r.  o godz. 10:00 o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający  powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

11. Informacji szczegółowych na temat  procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych : tel.42-225-92-75

12. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny   tel. 42- 22-59-256

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

         1.      Wzór umowy.

         2.      Załącznik   nr  1 –  Opis przedmiotu zamówienia

         3.      Załącznik   nr 2 – Zdjęcia budynku

         4.      Formularz ofertowy.

« powrót