Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Nr  spr. zam. ZGM.AZP.2420.25.2017.BP                                                                    Pabianice 28.11.2017 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1)     Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

 

USŁUGA OCHRONY OSOB I MIENIA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI   MIESZKANIOWEJ W PABIANICACH

2)     Wykonanie zamówienia będzie świadczone na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3)     Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono we wzorach umów i opisie przedmiotu zamówienia, która stanowią Załącznik  do Zapytania Ofertowego.

4)     Termin realizacji zamówienia : 01.01.2018 r.- 31.12.2018 r.

5)     Kryterium wyboru oferty : -najniższa cena. Zamawiający dokona wyboru ofert/oferty w wariancie dla siebie najkorzystniejszym.

6)     Termin składania ofert: 07.12.2017 r. do godz. 9.30

7)       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Sekretariatu . Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie. Ofertę prosimy oznaczyć  napisem : „Oferta na usługę ochrony osób i mienia dla ZGM w Pabianicach” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

8)     Do oferty powinny być  dołączone :

a)      Formularz ofertowy  i  formularz cenowy

b)     Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

c)      Aktualna koncesja właściwego Ministra na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia i osób w zakresach odpowiednich do części składania oferty

d)     Polisa Wykonawcy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

e)      Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch inwestorów (zleceniodawców) z ostatnich trzech lat.

9)     Dopuszcza się składanie ofert częściowych (wariant 1 formularza cenowego) na cały przedmiot zamówienia lub na dowolną część  zamówienia oraz oferty na cały zakres zamówienia ( wariant 2 formularza cenowego) . Można złożyć ofertę w obu wariantach.

10)  Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6,8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty

11)  Termin otwarcia ofert 07.12.2017.r. godz. 10:00 ;o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie mailowej lub faxem .

12)  Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. ZP tel. 42/ 22-59-275;

13)  Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Krzysztof Krakowski  tel. 42/ 22-59-281

14)    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego (min. pierwsze dwie najkorzystniejsze).

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2012 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o

wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy i formularz cenowy
  2. Wzór umowy wraz z Opisem przedmiotu zamówienia -Szpitalna 2 (ochrona bezpośrednia)
  3. Wzór umowy - Warzywna 6 (ochrona radiowa)
  4. Wzór umowy- konwój wartości pieniężnych
« powrót