Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 04.07.2017 r.

ZGM.NZP.2420.7.2017.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia do kwoty określonej art. 4 pkt 8
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 1.    Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Traugutta 2 w Pabianicach

2.       Usługa świadczona będzie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.       Termin realizacji zamówienia: 21.08.2017 r.

5.       Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 11.07.2017 r. godz. 10:00 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.       Warunkiem udziału w Zapytaniu ofertowym jest posiadanie doświadczenia przy wykonywaniu dokumentacji w zakresie takim, jaki dotyczy niniejszego zapytania ofertowego. Dokumenty, jakie są wymagane dla poświadczenia spełnienia tego warunku zostały określone w punkcie 9.1.

8.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Oferta na dokumentację c.o. – ul. Traugutta 2 w Pabianicach ” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

9.       Przystępujący do zapytania ofertowego winni podać informacje, które zostały określone w druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. O oferty należy załączyć:

9.1.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze (w tym wykonanie instalacji gazowej i c.o.) od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech.

10.    Oferta musi obejmować całość zamówienia.

11.    Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

12.    Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7, 8, 9 i 10 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

13.    Termin otwarcia ofert: 11.07.2017 r. o godz. 10:30; pokój nr 05 parter.

14.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które mogą zostać wybrane przez Zamawiającego. Zostanie wybrana pierwsza nie odrzucona oferta z najniższą ceną.

15.    W przypadku kiedy wykonawca uchlać się będzie od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie spośród pozostałych bez ponownej ich oceny.

16.    W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na tą samą kwotę – Zamawiający zwróci się do wykonawców składających te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

17.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

18.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275,

19.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny, tel. 42/22-59-256.

20.    Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów.

21.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy z załącznikami:

a.      załącznik nr 1 – Schematyczne rysunki budynku,

b.      załącznik nr 2 – Charakterystyka budynku,

c.      załącznik nr 3 – Zdjęcia budynku.

  1. Druk oferty.
« powrót