Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Pytanie i treść odpowiedzi do Zaproszenia do składania ofert.

Nr spr.ZGM.NZP.2420.8.2017.WRH-SK                                                                                                                                                                                                               Pabianice, 20.06.2017

Zamawiający:

MIASTO PABIANICE,

95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zamawiający MIASTO PABIANICE z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16, działając poprzez jednostkę organizacyjną – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, zaprasza do składania ofert na usługę zarządzania projektem pn: „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ 2014-2020.

 

PUNKT 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiający: Miasto Pabianice

Siedziba Zamawiającego:

95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16

NIP: 7311962756

REGON: 472057715

działające poprzez swoją jednostkę organizacyjną (zakład budżetowy):

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach

zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Szymona Kozerę – Dyrektora

Siedziba ZGM:

95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6

tel. (42) 225 92 85, faks (42) 225 92 86

REGON: 470013843

Adres internetowy: http://www.zgm.pabianice.pl

e-mail: zgm@zgm.pabianice.pl

 

PUNKT 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.        Przedmiotem zamówienia jest usługa zarządzania projektem pn: „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ 2014-2020, w następującym zakresie:

1)       realizowanie Projektu zgodnie z wytycznymi dla RPO WŁ 2014-2020 i zawartą umową;

2)       nadzorowanie przepływów finansowych w projekcie;

3)       kompleksowe rozliczanie formalno-finansowe Projektu w ramach Działania VII.3 RPO WŁ 2014-2020;

4)       prawidłowe przygotowanie wymaganych dokumentów wskazanych w umowie o dofinansowanie;

5)       przekazywanie informacji do Instytucji Zarządzającej o dokonywanych zmianach w Projekcie,

6)       kontrola nad gromadzoną dokumentacją;

7)       monitorowanie dokumentów w zakresie: kosztów, wydatków ponoszonych w Projekcie i ich kwalifikowalności, osiągania wskaźników produktu i rezultatu;

8)       tworzenie dla Zamawiającego uzasadnienia do ewentualnego aneksowania umowy na realizację Projektu;

9)       przygotowanie wspólnie z Zamawiającym pełnej dokumentacji do wyboru poszczególnych wykonawców w Projekcie (ogłoszenia, regulaminy, uzasadnienia, etc.) a także doradztwo w tym zakresie;

10)    współpraca z dostawcami materiałów i usług;

11)    doradztwo w zakresie zadań związanych z obowiązkową promocją Projektu;

12)    realizacja wszystkich innych działań z zakresu zarządzania m.in.:

a)       zbieranie wszelkich niezbędnych danych do sprawozdawczości,

b)       sporządzanie sprawozdawczości merytorycznej i finansowej zgodnie z okresami sprawozdawczymi,

c)       sporządzanie wniosków o płatność,

d)       rozliczenie końcowe /zakończenie rzeczowe i finansowe projektu,

e)       współpraca z Instytucją Zarządzającą w zakresie umów/faktur, przygotowania dokumentacji i obiegu dokumentów,

f)        realizacja zapisów prawa w RPO WŁ 2014-2020 w zakresie archiwizowania dokumentów źródłowych,

g)       reprezentowanie Zamawiającego przed kontrolą Instytucji Zarządzającej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także przepisami szczegółowymi, wytycznymi oraz interpretacjami związanymi z wydatkowaniem środków z funduszy Unii Europejskiej

.

 

PUNKT 3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2019 r. Zamawiający przewiduje niezwłoczne podpisanie umowy po dokonaniu wyboru wykonawcy.

 

PUNKT 4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJACE

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę całości lub części zamówienia podwykonawcom.

 

PUNKT 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunek

dotyczący:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

5.2. Potwierdzeniem spełnienia ww. warunków określonych w pkt.1),w pkt.2) i pkt.3) jest oświadczenie

Wykonawcy oraz potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej - pkt 3) przez

wykazanie, że:

- w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym

okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej 2 usługi polegające na zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej lub innych funduszy zewnętrznych o wartości projektu w kwocie nie mniejszej niż 600.000 zł brutto każdy,

- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają wykształcenie wyższe oraz przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub funduszy zewnętrznych (np. WFOŚiGW, NFOŚiGW), związanych z organizacją prac projektowych lub sprawozdawczością projektową, lub kierowaniem projektem, lub w charakterze kierownika/inżyniera projektu. Jeżeli wykonawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na własne nazwisko lub jest wspólnikiem spółki cywilnej osób fizycznych i będzie samodzielnie świadczyć pracę w zakresie czynności określonych, będą one traktowane jako osoby zatrudnione na umowę o pracę.

5.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie

oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2

do niniejszego zaproszenia wraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.

5.4. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

 

PUNKT 6. WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

6.1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w punkcie 5

należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków wymienionych w punkcie 5

zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia wraz dokumentami

potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.

6.2. Inne wymagane dokumenty:

- oferta sporządzona na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

PUNKT 7. SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

7.1. Uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są:

Wanda Rutkowska-Hanc

tel 42-22-59-275, e-mail zgm@zgm.pabianice.pl faks 42-22-59-286

7.2. Podstawowym sposobem porozumiewania się jest forma pisemna, Zamawiający dopuszcza

możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną lub fax-em.

7.3. Wnioski, zawiadomienia lub informacje przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną

uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do strony postępowania, zaś oryginał

dokumentu dostarczono w formie pisemnej.

7.4. Każda ze stron, która przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje w formie

faksu lub drogą elektroniczną, ma obowiązek na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt

jej otrzymania tą samą drogą.

7.5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na

kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy

pisemnej postępowania.

 

PUNKT 8. JĘZYK OFERTY

Ofertę należy złożyć w języku polskim czytelnym pismem.

 

PUNKT 9. PODPISY

Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy:

1) na wszystkich stronach oferty,

2) na wszystkich stronach załączników,

3) w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany w swoich zapisach.

 

PUNKT 10. PEŁNOMOCNICTWO

W przypadku Wykonawców działających w postępowaniu przez pełnomocnika, do oferty musi być

załączone pełnomocnictwo w oryginale, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez

notariusza, podpisane przez mocodawcę będącego osobą fizyczną lub przez osobę lub osoby

uprawnione do reprezentacji osoby prawnej.

 

PUNKT 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę większej ilości ofert

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert przez niego złożonych.

11.2. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego

zaproszenia.

11.3. Oferta powinna być złożona w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

11.4. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, wymienione w PUNKCIE 6.

11.5. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego

zaproszenia.

11.6. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.

11.7. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą: „ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do

reprezentacji.

11.8. W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób

niebudzący wątpliwości zastrzec, iż nie mogą być one udostępnione oraz wykazać, że zastrzeżone

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

11.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

PUNKT 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

12.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

12.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

PUNKT 13. ADRESOWANIE OFERT

Wymagane jest zamieszczenie oferty w nieprzezroczystej kopercie, którą należy zaadresować na

adres Zamawiającego i oznaczyć:

„Oferta na usługę zarządzania projektem Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych.

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert!”

 

PUNKT 14. TERMIN SKŁADANIA OFERT

14.1. Termin składania ofert upływa 27-go czerwca 2017 r. o godz. 12:00.

14.2. Oferty należy składać w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach z

siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Warzywna 6 lub przesłać pocztą (z zastrzeżeniem, że liczy się data i godzina

wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

14.3. Oferty, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego po terminie o którym mowa w ust. 1, zwraca

się niezwłocznie Wykonawcy bez otwierania.

 

PUNKT 15. TERMIN OTWARCIA OFERT

15.1. Otwarcie ofert nastąpi 27-go czerwca 2017 r. o godz. 12:30 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach, ul. Warzywna 6. Otwarcie ofert jest jawne.

15.2. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ich adresy a także cenę

oferty.

 

PUNKT 16. ROZLICZENIE ZAMÓWIENIA

16.1. Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania

umowy.

16.2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowej faktury VAT na rachunek wskazany na fakturze.

16.3. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

 

PUNKT 17. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH WAGA

17.1. Wagi procentowe kryteriów:

Kryterium Opis Waga

Cena (C) Cena ofertowa brutto 100%

17.2. Sposób oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o punktację poniższych kryteriów:

          najniższa cena ofertowa brutto

C = -------------------------------------------------- x 100

              cena oferty badanej brutto

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą uzyskanych punktów.

 

17.3. Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego

wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT. Wykonawca zobowiązany jest do

podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i

słownie w złotych polskich.

 

PUNKT 18. PYTANIA I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

18.1. Przed wyznaczonym terminem składania ofert Wykonawca może zwrócić się pisemnie do

Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.

18.2. Wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia powinien być sformułowany na piśmie i przekazany

faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego zgm@zgm.pabianice.pl najpóźniej na

3 dni przed terminem otwarcia ofert.

18.3. Wniosek przekazany za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożony w terminie,

jeżeli jego treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 i została

niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

 

PUNKT 19. ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY

19.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,

że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert.

19.2. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem:

„ZMIANA/WYCOFANIE”.

 

PUNKT 20. WYJAŚNIENIA DO ZŁOŻONYCH OFERT

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia o wyjaśnienie dotyczące złożonych ofert, w szczególności wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

 

PUNKT 21. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA I ODRZUCENIE OFERTY

21.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny

najkorzystniejszej oferty;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej

przewidzieć;

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

21.2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty,

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

3) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

4) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

5) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Za rażąco niską cenę uznana będzie całkowita cena ofertowa niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

 

PUNKT 22. WYNIK POSTĘPOWANIA

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach www.zgm.pabianice.pl/glowna/przetargi informację o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę, adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru.

 

PUNKT 23. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY

23.1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.

23.2. Do umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

23.3. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie

do informacji publicznej.

23.4. Zakres świadczenia usług Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniami

zawartymi w ofercie.

 

PUNKT 24. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

24.1. W umowie zostaną zawarte warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty, w

szczególności dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia określonego (PUNKT 2),

2) terminu realizacji zamówienia (PUNKT 3),

3) rozliczenia zamówienia (PUNKT 16),

4) kar;

24.2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

 

PUNKT 25. DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY ORAZ OKREŚLENIE

WARUNKÓW ZMIAN

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy:

1) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia,

przejęcia itp.);

2) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niemożliwych

wcześniej do przewidzenia lub jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;

3) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT nastąpi zmiana cen proporcjonalnie do zmiany

stawki VAT, tak w przypadku podwyżki jak i obniżki. Zmiana cen wymaga każdorazowo

wyrażonej zgody przez Zamawiającego w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem

nieważności.

 

PUNKT 26. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

Załączniki:

1) załącznik nr 1 - Formularz oferty;

2) załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z

wykazem wymaganych usług oraz osób zdolnych do realizacji zamówienia

3) załącznik nr 3 -Wzór umowy

« powrót