Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert.

Pabianice, dnia 27.06.2017 r.

 ZGM.AZP.2420.11.2017.BP

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

(złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez ZGM z siedzibą w Pabianicach i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony wykonawcy do realizacji zamówienia)

 

1.        Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

„Wykonanie wymiany stolarki okiennej w ilości 26 szt. z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi  wraz z dostawą stolarki”

2.        Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.        Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projektach umów z załącznikami do nich, które stanowią Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4.        Termin realizacji zamówienia : 31.08.2017 r.

5.        Kryterium wyboru oferty : cena

6.        Termin składania ofert: 05.07.2017 r. godz. 09:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.        Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Oferta na wymianę stolarki” o nazwą i adresem składającego ofertę.

8.        Oferta powinna zawierać:

8.1.   aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

8.2.   formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

8.3.   formularz cenowy – wzór formularzy zawiera Załącznik  nr 3 do zapytania ofertowego,

8.4.   Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech.

9.       Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana będzie wymagany PESEL w celu zawarcia umowy.

10.     Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach   6, 7, 8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

11.     Termin otwarcia ofert:  05.07.2017 r. o godz. 10:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie meilowej lub faxem.

12.     Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275.

13.     Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny, tel. 42/22-59-256.

14.     Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017  Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

Załączniki:

1.Wzor umowy dotyczący winiany stolarki okiennej (załącznik nr 1 stanowić będzie Formularz cenowy )

-  załącznik nr 2 – Zestawienie stolarki okiennej

-  załącznik nr 3 – Zasady wymiany okien

2.Formularz ofertowy

3.Formularz cenowy: (w formacie PDF i w formacie EXCEL)

« powrót