Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.

Pabianice, dnia 12.05.2017 r.

 ZGM.NZP.2420.6.2017.BP

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r., z późniejszymi zmianami

 

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Dozór czterech kotłowni lokalnych oraz instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej dla których czynnik cieplny podawany jest z tych kotłowni

2.       Usługa świadczona na rzecz  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.       Termin realizacji zamówienia : 01.06.2017 r. – 31.05.2018 r.

4.       Kryterium wyboru oferty : najniższa cena

5.       Termin składania ofert: 22.05.2017 r. godz. 09:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

6.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Dozór kotłowni  ” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

7.       Oferta powinna zawierać:

7.1.    aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

7.2.    formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego,

7.3.    formularz cenowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

7.4.    dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech.

8.       Oferta musi obejmować całość zamówienia.

9.       Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7, 8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

10.    Termin otwarcia ofert:22.05.2017 r. o godz. 10:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi  oferentów w formie maila lub faxem.

11.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275,

12.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela:

ROM I ,tel. 42/ 2251811, ROM II, tel. 42/22-51-814, WARZYWNA 6 – 42/2259281

13.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie udzielania zamówień publicznych, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy.
  2. Formularz ofertowy.
  3. Formularz cenowy pdf - zmiana formularza 16.05.2017

 

« powrót