Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Pabianice, dnia 25.10.2017 r.

ZGM.NZP.2420.13.2017.WRH

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia do kwoty określonej art. 4 pkt 8
Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 

1.       Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą :

Wykonanie rozbiórek budynków na terenach nieruchomości przy ul. Narutowicza 27
oraz przy ul. Skłodowskiej 30 w Pabianicach

2.       Usługa świadczona będzie na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

3.      Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określają dokumentacje projektowe.

4.       Termin realizacji zamówienia: 30.11.2017 r.

5.       Kryterium wyboru oferty: najniższa cena.

6.       Termin składania ofert: 02.11.2017 r. godz. 10:00 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

7.       Warunkiem udziału w Zapytaniu ofertowym jest posiadanie doświadczenia przy wykonywaniu dokumentacji w zakresie takim, jaki dotyczy niniejszego zapytania ofertowego. Dokumenty, jakie są wymagane dla poświadczenia spełnienia tego warunku zostały określone w punkcie 9.1.

8.       Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Oferta na rozbiórkę – ul. Narutowicza 27 lub/i ul. Skłodowskiej 30” (w zależności na jakie nieruchomości składana jest oferta) oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

9.       Przystępujący do zapytania ofertowego winni podać informacje, które zostały określone w druku oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. O oferty należy załączyć:

9.1.    Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze (rozbiórek budynków) od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech.

10.    Oferta może obejmować jedną (dowolnie którą) lub obie nieruchomości.

11.    Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

12.    Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach  6, 7, 8, 9 i 10 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

13.    Termin otwarcia ofert: 02.11.2017 r. o godz. 10:30; pokój nr 05 parter.

14.    Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które mogą zostać wybrane przez Zamawiającego. Zostanie wybrana pierwsza nie odrzucona oferta z najniższą ceną.

15.    W przypadku kiedy wykonawca uchlać się będzie od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę o najniższej cenie spośród pozostałych nieodrzuconych ofert.

16.    W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert na tą samą kwotę – Zamawiający zwróci się do wykonawców składających te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

17.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi pocztą elektroniczną (e-mail) lub faxem.

18.    Dane firm (nazwa, adres siedziby) składających ofertę oraz zaoferowane ceny są informacjami jawnymi i mogą być upublicznione na stronie internetowej zamawiającego.

19.    Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275,

20.    Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela: Dział Techniczny, tel. 42/22-59-256.

21.    Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem przez składającego ofertę wszystkich warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załączonych do niego dokumentów.

22.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert w każdym czasie (unieważnienia postepowania), w tym bez podania przyczyny.

  

Załączniki:

  1. Wzór umowy z załącznikiem:
    1. Projekt budowlany rozbiórki budynku przy ul. Narutowicza 27

-  Projekt rozbiórki

-  Informacja BIOZ

-  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

    1. Projekt budowlany rozbiórki budynku przy ul. Skłodowskiej 30

-  Projekt rozbiórki

-  Rysunki budynku mieszkalnego (dodatkowa informacja)

Druk oferty

« powrót