Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania.

ZGM. ZGM.NZP.2420.04.2017.BP                                                                                                           Pabianice, dnia 06.03.2017. r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 Gmina Miejska Pabianice – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6 (dalej.: Zamawiający) informuje o zamiarze udzielenia zamówienia  pn. : 

„Świadczenie usług pozasądowej windykacji zewnętrznej na zlecenie Zamawiającego”

 Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego udzielane jest na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), a więc z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów powyższej Ustawy.

Niniejsze zapytanie ofertowe  nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego. Złożenie oferty nie stanowi także podstawy do roszczenia sobie prawa do zawarcia umowy przez oferenta.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji  po złożeniu ofert.

Mając na uwadze charakter statutowej działalności Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z przedstawionych przez oferentów ofert bez podania przyczyny.

Zamawiający informuje, że oferenci nie są uprawnieni do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym. Powyższe dotyczy w szczególności kosztów przygotowania oferty lub ewentualnych szkód poniesionych przez oferentów

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro.

Informacji w przedmiocie niniejszego zapytania ofertowego udziela:

- w zakresie procedury zamówienia:

Komórka ds. Zamówień Publicznych, tel.42-225-92-75,

- w zakresie przedmiotu zamówienia:

Dział Windykacji, tel. 42- 225-92-61.

 I.       PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1.   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pozasądowej windykacji należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Miejskiej Pabianice w ramach działalności statutowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 2.    Umowa obejmować będzie windykację należności od dłużników zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Pabianice.

  II.              SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA

 1.     Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2.     Termin realizacji zamówienia :12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

III.            KRYTERIA OCENY OFERT

 Do oceny złożonej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 a)      prowizja oferenta- 60%

 b)      lokalizacja siedziby oferenta - 40%

 IV.            TERMIN, MIEJSCE, SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 

 1. Termin składania ofert : 23.03.2017 r.  do godz. 9:30  - decyduje data wpływu do Kancelarii w siedzibie Zamawiającego (Pabianice, ul. Warzywna 6, parter).
 2. Forma składania ofert: pisemnie
 3. Oferta złożona pisemnie winna być w zamkniętej kopercie oznaczonej „Windykacja zewnętrzna” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.
 4. Oferta powinna zawierać:

 a)  aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny lub aktualny na dzień złożenia oferty wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 b) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy - wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

 c)   Podpisane oświadczenie dotyczące dysponowania odpowiednimi środkami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych, którego wzór określony jest w Załączniku nr 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zamówienia określa wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 d)   Dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umowy o podobnym charakterze od co najmniej dwóch  podmiotów z sektora finansów publicznych z ostatnich trzech lat.

 

 1. Niespełnienie wymogów Zamawiającego podanych w pkt. 1-4 skutkuje odrzuceniem oferty bez wcześniejszego wzywania do jej uzupełnienia lub poprawienia. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której oferta została złożona prawidłowo i w terminie, jednak w błędnie opisanej kopercie (bez podania nazwy i adresu oferenta).

 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

             7.  Termin otwarcia ofert: 23.03.2017 r.  do godz. 10:00

             8.   Termin związania ofertą: 30 dni .

       V.           PYTANIA, ZMIANY.

 1. Każdy z oferentów może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego lub załączników. Wszelkie pytania powinny być kierowane odpowiednio albo do Komórki ds. Zamówień Publicznych albo do Działu Windykacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego oraz załączników przed upływem terminu do składania ofert. O powyższej zmianie Zamawiający poinformuje w ten sam sposób, w jaki udostępnione zostało niniejsze zapytanie ofertowe. W przypadku zmiany zapytania lub załączników Zamawiający zezwala na dostosowanie oferty do zmienionych warunków przez oferentów, którzy już złożyli swoje oferty w terminie nieprzekraczającym ostatecznego terminu składania ofert.

 VI.             WYNIK POSTEPOWANIA

       1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie mailowej lub faksem.

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy.

 2. Formularz ofertowy.

 3. Wzór oświadczenia o dysponowaniu odpowiednimi środkami umożliwiającymi przetwarzanie danych  osobowych,

 4. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
« powrót