Informacja o wyborze oferty.

Informacja z otwarcia ofert.

Pabianice, dnia 30.03.2017 r.

ZGM.NZP.2420.5.2017.BP

ZAPYTANIE OFERTOWE

 o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r., z późniejszymi zmianami

 

Niniejsze zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), w szczególności przepisom z art. 701 i art. 703 dotyczącym zasad zawierania umów w drodze przetargu

 

 1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Pabianicach ul. Warzywna 6 ( dalej Zamawiający) zapraszają do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : 

  Montaż przewodów kominowych dla lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.
 2. Usługa świadczona na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach.

 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, która stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 4. Termin realizacji zamówienia : 15.05.2017 r.

 5. Kryterium wyboru oferty : najniższa cena

 6. Termin składania ofert: 10.04.2017 r. godz. 09:30 w Kancelarii ZGM w Pabianicach, ul. Warzywna 6, parter.

 7. Forma składania ofert: pisemnie - decyduje data wpływu do Kancelarii. Ofertę prosimy oznaczyć: „ Montaż przewodów kominowych ” oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

 8. Oferta powinna zawierać:

  1. aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wydane przez odpowiedni organ rejestracyjny,

  2. formularz ofertowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,

  3. formularz cenowy – wzór formularza zawiera Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,

  4. dokumenty (np. referencje) poświadczające prawidłową realizację umów o podobnym charakterze (w tym wykonanie instalacji c.o.) od co najmniej 2-ch zleceniodawców z ostatnich trzech.

 9. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 10. Nie spełnienie wymogów Zamawiającego podanych w punktach 6, 7, 8 i 9 skutkuje odrzuceniem oferty (z wyłączeniem nie podania na kopercie nazwy i adresu składającego ofertę).

 11. Termin otwarcia ofert:10.04.2017 r. o godz. 10:00; o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów w formie maila lub faxem.

 12. Informacji szczegółowych na temat procedury zamówienia udziela: Komórka ds. zamówień publicznych, tel. 42/22-59-275,

 13. Informacji technicznych na temat przedmiotu zamówienia udziela:

ROM I ,tel. 42/ 2251811, ROM III, tel. 42/22-51-813.

 1. Zamawiający informuje, iż szczegółowemu sprawdzeniu będą podlegać te oferty, które na podstawie kryteriów wyboru mogą zostać wybrane przez Zamawiającego.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pabianicach w sprawie udzielania zamówień publicznych, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia w każdym czasie, w tym bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy. - załącznik zmieniony w dniu 04.04.2017

 2. Formularz ofertowy. -  załącznik zmieniony w dniu 04.04.2017

 3. Formularz cenowy excel lub pdf - załącznik zmieniony w dniu 04.04.2017

« powrót